Vítězné NFT Magna Mutatio Natron vybrané odbornou porotou je draženo v dobročinné aukci.

Dobročinná aukce
Vítězná NFT díla 2022

Výstava desíti finalistů proběhne 8. 9. - 30. 9. 2022 v Galerii Artefin, Nádražní 203, 250 64 Měšice.
Prvních 100 návštěvníků obdrží zdarma jedno NFT

Sdílet

O soutěži

Galerie ARTEFIN ve spoluprá­ci s Cal­lis­to Net­work pořá­da­jí soutěž o nejlepší NFT — dig­itál­ní umělecké dílo. Vyh­lášení výsled­ků, předání cen a draž­ba vítězného NFT proběhne v rám­ci fes­ti­valu Prague Art Week 2022.

Cílem akce je propa­gace NFT jako svébyt­ného vizuál­ního média, které rozšiřu­je hran­ice pro vytváření a prezentaci umění. Naší sna­hou je ukázat odborné i laické veře­jnos­ti, že NFT není jen lev­nější fotografií exis­tu­jícího díla prodá­vaného za kryp­toměnu, ale hod­not­nou uměleck­ou dis­ci­plí­nou, ve které autor od počátku uvažu­je o výsled­ném for­má­tu NFT jako o orig­inál­ním artefaktu. 

Soutěž probíhá ve dvou kat­e­goriích. První kat­e­gorií je Cena odborné poroty a druhou Cena diváků. Autoři oceněných NFT obdrží finanční odměnu.

Vítězné NFT v kat­e­gorii Cena odborné poroty bude veře­jně draženo po dobu trvání fes­ti­valu Prague Art Week 2022 a výtěžek draž­by bude věnován na dobročin­né účely.

Cena

odborné poroty
1
místo
150.000 CZK
2
místo
75.000 CZK
3
místo
35.000 CZK

Cena

diváků / fanoušků
1
místo
100.000 CZK
2
místo
50.000 CZK
3
místo
25.000 CZK
Ceny v podobě finančních odměn do soutěže vloži­la blockchain­ová plat­for­ma Cal­lis­to Net­work.
Částky budou vítězům vypla­ce­ny v odpoví­da­jící hod­notě v cryp­toměně Cal­lis­to (CLO).
(Vypla­cení výhry, pří­pad­ně kon­verzi na jinou měnu pomůžeme tech­nicky zajistit)

Pravidla

Pravidla soutěže

Soutěž je otevře­na pro všech­ny vizuál­ní umělce (pro­fe­sionál­ní i amatérské).

Uchazeči mohou přih­lásit pouze vlast­ní tvor­bu, která dosud neby­la veře­jně prezentována. 

Uchazeč zašle prostřed­nictvím for­muláře na webových stránkách soutěže popis chys­taného NFT pro­jek­tu se vše­mi náleži­tost­mi nebo již vytvořený NFT projekt.

Uchazeč může reg­istrovat max­imál­ně 3 NFT pro­jek­ty. Pro každý pro­jekt musí být vytvoře­na nová reg­is­trace. Do soutěže bude pos­tupo­vat pouze jeden pro­jekt, vybraný porotou.

Pro možnost kom­plexního posouzení přih­lášených pro­jek­tů požadu­jeme zaslání krátkého CV a ukázku předešlé tvor­by uchazeče.

Uzávěr­ka pro přih­lášení je 20. 6. 2022.

Rozhodli jsme se prod­loužit ter­mín uzávěrky na 4.7.2022.

 

Všech­ny pro­jek­ty, které splní zák­lad­ní kritéria (prokázání aktivní umělecké čin­nos­ti a ukáz­ka předešlé tvor­by) a zároveň budou schvále­ny poro­tou, pos­tupu­jí do divácké soutěže.

Z těch­to pro­jek­tů poro­ta vybere 10 final­istů, kteří se budou ucházet o Cenu odborné poroty. 
(V této kat­e­gorii je možné real­i­zo­vat pro­jek­ty neex­is­tu­jících NFT s pod­porou galerie ARTEFIN)

Vyh­lášení pos­tupu­jících NFT pro­jek­tů proběhne 15. 7. 2022. Výsled­ky budou zveře­jněny na webových stránkách soutěže a pos­tupu­jícím autorům bude zaslán potvrzu­jící e‑mail.

Ter­mín pro ode­vzdání dokončených NFT je 15. 8. 2022. Pro­jek­ty zaslané po tom­to ter­mínu nemo­hou být do soutěže zařazeny.

20. 8. 2022 budou zveře­jně­na všech­na vybraná a real­i­zo­vaná NFT na webových stránkách soutěže a zároveň bude zahá­jeno hlasování diváků. 

9. 9. 2022 proběhne v rám­ci zahá­jení fes­ti­valu Prague Art Week vyh­lášení výsled­ků soutěže a předání cen. Zároveň bude spuště­na týden­ní draž­ba orig­inálu NFT, které zvítězí v kat­e­gorii Cena odborné poroty.

15. 9. 2022 dojde na piazzettě Národ­ního divad­la na závěrečném cer­e­moniálu fes­ti­valu Prague Art Week k ukončení draž­by a předání výtěžku vybrané nadaci.

Detail­ní pravid­la naleznete v pdf brožuře níže.

 

Stáhnout brožuru v PDF

Odborná porota

Lenka Lindaurová

Předse­da poroty

Nezávis­lá výt­varná pub­li­cist­ka, kurá­tor­ka řady výz­nam­ných výs­tav, autor­ka vítězné ideové kon­cepce Expo 2010 Šang­haj. V min­u­losti půso­bi­la jako kurá­tor­ka a předsed­kyně Odborné komise Galerie Václa­va Špá­ly v Praze a šéfredak­tor­ka něko­li­ka časopisů, věnu­jících se domácí i zahraniční kul­turní scéně a jako výkon­ná ředitel­ka společnos­ti Jindřicha Chalupeckého.

Nicole Stava

Expert­ka na obchod s uměním a busi­ness devel­op­ment na mez­inárod­ním uměleck­ém trhu s exk­luzivní kon­tak­t­ní sítí mezi mez­inárod­ní­mi aukční­mi domy a obchod­níky s uměním po celém světě.

David Korecký

Dlou­ho­leté kurá­torské zkušenos­ti z Galerie Rudolfinum, Galerie Lang­hans nebo Ateliéru Jose­fa Sud­ka, 2001–2004 pořá­dal Sbírku fotografií PPF.

Jan Kudrna

Kurá­tor galerie Tele­graph, porad­ce soukromých sběratelů při budování jejich sbírek. Expert v oblasti českého součas­ného umění.

René Rohan

Galeri­es­ta a zak­la­da­tel galerie Artefin, v min­u­losti vedl galerii 761 v Ostravě, byl kurá­torem galerie NOD a orga­nizá­torem fes­ti­valů akčního umění.

Harmonogram soutěže

20. 5. 2022 — vyh­lášení soutěže

4. 7. 2022 — uza­vření reg­is­trace NFT projektů

15. 7. 2022 — vyh­lášení pos­tupu­jících NFT projektů

15. 8. 2022 — ter­mín pro zaslání finál­ních NFT

20. 8. 2022 — zveře­jnění vybraných NFT a zahá­jení hlasování divácké soutěže

9. 9. 2022 — slavnos­t­ní vyh­lášení a předání cen, spuštění dražby

15. 9. 2022 — ukončení draž­by a předání výtěžku vybrané nadaci

 

O tvorbě a prezentaci NFT

Inter­net a mod­erní tech­nolo­gie nabíze­jí nové možnos­ti pro tvor­bu a prezentaci umění, oslovení pub­li­ka kdeko­liv na světě, rozšíření obchodu s uměním díky decen­tral­izaci trhu a do budouc­na i ověření pravosti uměleck­ých děl. Ve využití dig­itál­ních tech­nologií se kreativ­itě meze nekladou a záleží jen na uměl­ci, jak je ve své tvor­bě využi­je. Může se jed­nat o 3D ani­mace, videa, stat­ické obrázky, kon­cep­ty kom­bin­u­jící fyz­ická a dig­itál­ní umělecká díla, pro­jek­ty založené na aktivním zapo­jení veře­jnos­ti, záz­namy akcí šířené prostřed­nictvím inter­ne­tu a mno­ho dalších. 

I prezen­tace dig­itál­ního umění zaz­na­me­nala překot­ný vývoj. Od zobrazení na dis­ple­ji mon­i­toru nebo mobil­ního tele­fonu, přes dig­itál­ní galerie ve vir­tuál­ním světě (meta­verse), využití AR aplikací (rozšířené real­i­ty), až po kamen­né NFT galerie — míst­nos­ti vál­cov­itého tvaru, jejichž stěny jsou plně pokry­ty dis­ple­ji, jsou vybave­ny zvukovou tech­nikou, pohy­blivou pod­la­hou a dokonce i vůně­mi. Divák dostává možnost vní­mat umělecké dílo zcela novým způ­sobem a uměl­cům se zároveň nabízí nové možnos­ti jak o tvor­bě dig­itál­ního umění přemýšlet.

Artefin

Artefin jako první galerie v ČR otevřela vlast­ní mar­ket­place pro prodej NFT uměleck­ých děl. Výhodou plat­formy vlast­něné exis­tu­jící galer­ií je garance orig­i­nal­i­ty nabízených arte­fak­tů a zároveň je potvrzením, že se jed­ná o umělecká díla, která mají a do budouc­na i budou mít svou hod­no­tu. Artefin ve spoluprá­ci s Cal­lis­to Net­work vyv­in­ul unikát­ní sys­tém prode­je každého arte­fak­tu ve čtyřech úrovních — od jed­no­ho orig­inálu v plném rozlišení až po sadu sběra­tel­ských NFT za nízk­ou cenu. Díky této struk­tuře Artefin pro­dal již přes 1000 NFT.

Callisto Network

Blockchain Cal­lis­to Net­work byl zvolen pro Artefin NFT mar­ket z důvo­du vysoké bezpečnos­ti, rych­lých a lev­ných transakcí a přede­vším díky Cal­lis­toN­FT stan­dar­du, který uchovává důležitá meta­da­ta pří­mo na blockchainu a také dává vlast­níkům NFT výho­du přímého prode­je bez potře­by třetí strany. Jed­ná se tak o plně decen­tral­i­zo­vané NFT.

PRAGUE ART WEEK

Výt­varně umělecký fes­ti­val PRAGUE ART WEEK 22 před­staví v týd­nu od 9. do 15. září 2022 to nejlepší z pro­gra­mu před­ních pražských insti­tucí umění. V rám­ci doprovod­ného a eduka­tivního pro­gra­mu pro odbornou veře­jnost nabídne sérii před­nášek, mas­ter class a tem­at­ick­ých diskuzí za účasti výz­nam­ných tuzem­ských a zahraničních hostů.

PRAGUE ART WEEK je otevřená plat­for­ma pro koop­eraci nejvýz­nam­nějších insti­tucí na poli pražské umělecké scény a kaž­doroční fes­ti­val umění s cílem propo­jit galerie, muzea, výs­tavní síně, ale i sbírky umění a další umělecky zaměřené organizace.

Partneři

Postupující umělci

Bakhankova Vikroryia
Beran Jiří
Bodzewicz Radka
Boem Aleš
Brůha Kryštof
Bugri Jakub
Černický Jiří
David Jiří
Drahotová Veronika
Dvořáková Olivie
Ehrenberger Marek
Fiala Matouš
Fokin Daniel
Haas Ašot
Hajdyla Petr
Hanzlík Daniel
Hartl Daniel
Hirth Martin
Jánošík Petr
Králíček Richard
Krnanska Bety
Kyncl Daniel
Machálek Jan
Mikyska Andrea
Polishchuk Anastasiia
Pustějovský Michal
Režná Adéla
Řídký Jakub
Stročkova Anastasia
Svoboda Aleš
Sýkora Jakub
Vondřejcová Silvie