powered by:
Artefin

NFTvýzva

Soutěž o nejlepší NFT
Přihlaš dílo
Sdílet

O soutěži

Galerie ARTEFIN ve spoluprá­ci s Cal­lis­to Net­work pořá­da­jí soutěž o nejlepší NFT — dig­itál­ní umělecké dílo. Vyh­lášení výsled­ků, předání cen a draž­ba vítězného NFT proběhne v rám­ci fes­ti­valu Prague Art Week 2022.

Cílem akce je propa­gace NFT jako svébyt­ného vizuál­ního média, které rozšiřu­je hran­ice pro vytváření a prezentaci umění. Naší sna­hou je ukázat odborné i laické veře­jnos­ti, že NFT není jen lev­nější fotografií exis­tu­jícího díla prodá­vaného za kryp­toměnu, ale hod­not­nou uměleck­ou dis­ci­plí­nou, ve které autor od počátku uvažu­je o výsled­ném for­má­tu NFT jako o orig­inál­ním artefaktu. 

Soutěž probíhá ve dvou kat­e­goriích. První kat­e­gorií je Cena odborné poroty a druhou Cena diváků. Autoři oceněných NFT obdrží finanční odměnu.

Vítězné NFT v kat­e­gorii Cena odborné poroty bude veře­jně draženo po dobu trvání fes­ti­valu Prague Art Week 2022 a výtěžek draž­by bude věnován na dobročin­né účely.

Cena

odborné poroty
1
místo
150.000 CZK
2
místo
75.000 CZK
3
místo
35.000 CZK

Cena

diváků / fanoušků
1
místo
100.000 CZK
2
místo
50.000 CZK
3
místo
25.000 CZK
Ceny v podobě finančních odměn do soutěže vloži­la blockchain­ová plat­for­ma Cal­lis­to Net­work.
Částky budou vítězům vypla­ce­ny v odpoví­da­jící hod­notě v cryp­toměně Cal­lis­to (CLO).
(Vypla­cení výhry, pří­pad­ně kon­verzi na jinou měnu pomůžeme tech­nicky zajistit)

Pravidla

Pravidla soutěže

Soutěž je otevře­na pro všech­ny vizuál­ní umělce (pro­fe­sionál­ní i amatérské).

Uchazeči mohou přih­lásit pouze vlast­ní tvor­bu, která dosud neby­la veře­jně prezentována. 

Uchazeč zašle prostřed­nictvím for­muláře na webových stránkách soutěže popis chys­taného NFT pro­jek­tu se vše­mi náleži­tost­mi nebo již vytvořený NFT projekt.

Uchazeč může reg­istrovat max­imál­ně 3 NFT pro­jek­ty. Pro každý pro­jekt musí být vytvoře­na nová reg­is­trace. Do soutěže bude pos­tupo­vat pouze jeden pro­jekt, vybraný porotou.

Pro možnost kom­plexního posouzení přih­lášených pro­jek­tů požadu­jeme zaslání krátkého CV a ukázku předešlé tvor­by uchazeče.

Uzávěr­ka pro přih­lášení je 20. 6. 2022.

Rozhodli jsme se prod­loužit ter­mín uzávěrky na 4.7.2022.

 

Všech­ny pro­jek­ty, které splní zák­lad­ní kritéria (prokázání aktivní umělecké čin­nos­ti a ukáz­ka předešlé tvor­by) a zároveň budou schvále­ny poro­tou, pos­tupu­jí do divácké soutěže.

Z těch­to pro­jek­tů poro­ta vybere 10 final­istů, kteří se budou ucházet o Cenu odborné poroty. 
(V této kat­e­gorii je možné real­i­zo­vat pro­jek­ty neex­is­tu­jících NFT s pod­porou galerie ARTEFIN)

Vyh­lášení pos­tupu­jících NFT pro­jek­tů proběhne 15. 7. 2022. Výsled­ky budou zveře­jněny na webových stránkách soutěže a pos­tupu­jícím autorům bude zaslán potvrzu­jící e‑mail.

Ter­mín pro ode­vzdání dokončených NFT je 15. 8. 2022. Pro­jek­ty zaslané po tom­to ter­mínu nemo­hou být do soutěže zařazeny.

20. 8. 2022 budou zveře­jně­na všech­na vybraná a real­i­zo­vaná NFT na webových stránkách soutěže a zároveň bude zahá­jeno hlasování diváků. 

9. 9. 2022 proběhne v rám­ci zahá­jení fes­ti­valu Prague Art Week vyh­lášení výsled­ků soutěže a předání cen. Zároveň bude spuště­na týden­ní draž­ba orig­inálu NFT, které zvítězí v kat­e­gorii Cena odborné poroty.

15. 9. 2022 dojde na piazzettě Národ­ního divad­la na závěrečném cer­e­moniálu fes­ti­valu Prague Art Week k ukončení draž­by a předání výtěžku vybrané nadaci.

Detail­ní pravid­la naleznete v pdf brožuře níže.

 

Stáhnout brožuru v PDF

Harmonogram soutěže

20. 5. 2022 — vyh­lášení soutěže

4. 7. 2022 — uza­vření reg­is­trace NFT projektů

15. 7. 2022 — vyh­lášení pos­tupu­jících NFT projektů

15. 8. 2022 — ter­mín pro zaslání finál­ních NFT

20. 8. 2022 — zveře­jnění vybraných NFT a zahá­jení hlasování divácké soutěže

9. 9. 2022 — slavnos­t­ní vyh­lášení a předání cen, spuštění dražby

15. 9. 2022 — ukončení draž­by a předání výtěžku vybrané nadaci

 

O tvorbě a prezentaci NFT

Inter­net a mod­erní tech­nolo­gie nabíze­jí nové možnos­ti pro tvor­bu a prezentaci umění, oslovení pub­li­ka kdeko­liv na světě, rozšíření obchodu s uměním díky decen­tral­izaci trhu a do budouc­na i ověření pravosti uměleck­ých děl. Ve využití dig­itál­ních tech­nologií se kreativ­itě meze nekladou a záleží jen na uměl­ci, jak je ve své tvor­bě využi­je. Může se jed­nat o 3D ani­mace, videa, stat­ické obrázky, kon­cep­ty kom­bin­u­jící fyz­ická a dig­itál­ní umělecká díla, pro­jek­ty založené na aktivním zapo­jení veře­jnos­ti, záz­namy akcí šířené prostřed­nictvím inter­ne­tu a mno­ho dalších. 

I prezen­tace dig­itál­ního umění zaz­na­me­nala překot­ný vývoj. Od zobrazení na dis­ple­ji mon­i­toru nebo mobil­ního tele­fonu, přes dig­itál­ní galerie ve vir­tuál­ním světě (meta­verse), využití AR aplikací (rozšířené real­i­ty), až po kamen­né NFT galerie — míst­nos­ti vál­cov­itého tvaru, jejichž stěny jsou plně pokry­ty dis­ple­ji, jsou vybave­ny zvukovou tech­nikou, pohy­blivou pod­la­hou a dokonce i vůně­mi. Divák dostává možnost vní­mat umělecké dílo zcela novým způ­sobem a uměl­cům se zároveň nabízí nové možnos­ti jak o tvor­bě dig­itál­ního umění přemýšlet.

Artefin

Artefin jako první galerie v ČR otevřela vlast­ní mar­ket­place pro prodej NFT uměleck­ých děl. Výhodou plat­formy vlast­něné exis­tu­jící galer­ií je garance orig­i­nal­i­ty nabízených arte­fak­tů a zároveň je potvrzením, že se jed­ná o umělecká díla, která mají a do budouc­na i budou mít svou hod­no­tu. Artefin ve spoluprá­ci s Cal­lis­to Net­work vyv­in­ul unikát­ní sys­tém prode­je každého arte­fak­tu ve čtyřech úrovních — od jed­no­ho orig­inálu v plném rozlišení až po sadu sběra­tel­ských NFT za nízk­ou cenu. Díky této struk­tuře Artefin pro­dal již přes 1000 NFT.

Callisto Network

Blockchain Cal­lis­to Net­work byl zvolen pro Artefin NFT mar­ket z důvo­du vysoké bezpečnos­ti, rych­lých a lev­ných transakcí a přede­vším díky Cal­lis­toN­FT stan­dar­du, který uchovává důležitá meta­da­ta pří­mo na blockchainu a také dává vlast­níkům NFT výho­du přímého prode­je bez potře­by třetí strany. Jed­ná se tak o plně decen­tral­i­zo­vané NFT.

PRAGUE ART WEEK

Výt­varně umělecký fes­ti­val PRAGUE ART WEEK 22 před­staví v týd­nu od 9. do 15. září 2022 to nejlepší z pro­gra­mu před­ních pražských insti­tucí umění. V rám­ci doprovod­ného a eduka­tivního pro­gra­mu pro odbornou veře­jnost nabídne sérii před­nášek, mas­ter class a tem­at­ick­ých diskuzí za účasti výz­nam­ných tuzem­ských a zahraničních hostů.

PRAGUE ART WEEK je otevřená plat­for­ma pro koop­eraci nejvýz­nam­nějších insti­tucí na poli pražské umělecké scény a kaž­doroční fes­ti­val umění s cílem propo­jit galerie, muzea, výs­tavní síně, ale i sbírky umění a další umělecky zaměřené organizace.

Partneři

Přihlásit dílo

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 6 files.