Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Sérii grafik ZAPYRAMIDĚNÍ jsem vytvořil vlast­ně úplnou náhodou, díky hře se zák­lad­ní­mi geo­met­rick­ý­mi tvary, jejich kom­bi­nace­mi a barvami.
Jed­na­lo se o zkoušku toho, jak spolu různé geo­met­rické kom­bi­nace reagu­jí, fun­gu­jí a jak může naše vnímání ovlivnit změ­na barvy. Myšlen­ka a vzh­led pyra­midy vznikl poté, co jsem pomocí barevné pale­ty (CMYK) z původ­ních sytých barev namíchal dva odstíny, díky kterým získal tro­júhel­ník na pros­torovosti a vnikla tak první silue­ta pyra­midy, kter­ou jsem poté ještě upravil.

Pyra­mi­da byla první věc, kter­ou mi výsledek připom­něl a rozhodl jsem se jí díky jednodu­chosti držet i nadále a pokusit se grafiku rozvi­nout. Druhým důležitým prvkem byl kruh, nebo chcete-li slunce, který podle mě s ostrý­mi hrana­mi dobře reago­v­al a který jsem po pokusech umístil na přes­ný střed plochy, kde fun­go­val nejlépe a nenarušo­val rovnováhu prostoru.

Prvním výs­tu­pem po dokončení kom­poz­ice pro mě bylo devět samostat­ných obrázků , u kterých jsem se zaměřil jen na změnu barvy pozadí a jak fun­gu­je spolu s pyra­mi­dou a kruhem, kdy barvu jsem náhod­ně navo­lil na paletě tak, jak se mi líbi­la, aniž bych bral ohled na přes­né hod­no­ty CMYK pale­ty jako později.

Název Zapyra­midění vznikl až později, kdy jsem pos­tup­ně vytvořil celou sérii grafik, kter­ou jsem poj­men­o­val „Mod­rá sada“ jelikož jed­iným rozdílem v jed­notlivých sním­cích bylo to, že jsem pos­tup­ně zvyšo­val sytost barev od 0 do 100 hod­no­ty na paletě CMYK. S narůs­ta­jícím počtem snímků vznikl i název Zapyra­midění, jelikož když jsem skončil, měl jsem celou složku v počí­tači doslo­va zapyra­midě­nou výs­tupy grafik.

O autorovi

Stu­dent umění. Zaměřu­ji se jak na tvor­bu jednoduchých, spíše geo­met­rick­ých grafik v pro­gra­mu Adobe Illus­tra­tor, tak na tvor­bu a návrhy insta­lací v kra­jině a veře­jném pros­toru jako takové, ať už jde o malé nebo velké zásahy. Svou první real­izaci jsem uskutečnil v roce 2018, v rám­ci pro­gra­mu Eras­mus+, kdy jsem svůj návrh světel­ného objek­tu prezen­to­val na fes­ti­valu The City of light ve Fin­ském městě Jyväskylä. V součas­né době se kromě tvor­by grafické zaměřu­ji také na prá­ci s pro­jekcí, zrcadlením a odrazy. Do tvor­by NFT umění se už delší dobu snažím zapo­jit, ale zatím jsem k tomu nenašel dostatek času a svým způ­sobem i odvahy.

VZDĚLÁNÍ:
2016 — 2020
MATURITNÍ ZKOUŠKA, SŠ TVORBY A DESIGNU NÁBYTKU KATEŘINKY — LIBEREC Zakončení
matu­rit­ní zkoušk­ou v oboru design inter­iérů a učňovsk­ou zkoušk­ou v oboru tvor­ba a
kon­strukce nábytku (truh­lář)
2020 – TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI – UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU (BC.A.)

PROJEKTY:

2018 – Real­izace na The City of Light — Fin­sko Jyväskylä

2021 – Pro­jekt REFLECTION v let­ním semes­tru na TUL

2021 – Soutěž o vod­ní prvek Brno

2021 – Pro­jekt Man­del­bulb na TUL

2021 – Pokusy s vlast­ním logem v rám­ci grafick­ého designu na TUL

2021 – Pro­jekt SHADOWS v zim­ním semes­tru na TUL

Sdílet