Wrap (2. místo — Hlasování poroty)

Autor : Michal Pustějovský
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Wrap n.6 — video smyč­ka, 55 sekund.

Za pomocí simulo­vaných fyzikál­ních zákonů ve 3d pros­toru autor vytváří dynam­ické situ­ace a obje­vu­je nový poten­ciál práce v čistě vir­tuál­ním světě.

O autorovi

Michal Pustějovský stu­doval v ateliéru Nová Média I na Akademii výt­varných umění v Praze. Během stu­dia absolvo­val také zahraniční stáž v Německu a Izraeli. Po ukončení studií žil více než rok v Londýně, kde během té doby mimo­jiné vytvořil insta­laci “Nonar­bi­trary Chance” v Aber­feldy Vil­lage, Poplar. V součas­né době žije se v Praze.

Pop­sat Pustějovského tvor­bu jako kon­cep­tuál­ní je více méně zjednodušu­jící. V Pustějovského pozornos­ti sto­jí zájem o odkrývání a zná­zorňování ele­men­tárních staveb­ních prvků časo­pros­torového uni­verza, zájem o „spod­ní vrstvy“ založení fyzikál­ního svě­ta. S odkazem na nejnovější výs­tupy kvan­tové teorie inter­pre­tu­je Pustějovský vir­tuál­ní svět pravděpodob­nos­tí (pop­satel­ný v dig­itál­ním kódu) skrze pros­torové a anal­o­gově struk­tur­ované insta­lace a mech­a­nis­my s pomocí min­i­mal­i­stick­ého tvarosloví. Jeho práce – založené na open source tech­nologiích a vlast­noručně vyráběných mech­a­nis­mech, čas­to hraničící s vývo­jovým designem – spočí­va­jí ve vytváření kom­plexních estet­ick­ých situ­ací, které svou pova­hou (opakování, cyk­ličnost, redukce jevů) připomí­na­jí metodologii vědeck­ého experimentu.

Sdílet