Weekly news poster

Autor : Adéla Režná
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Week­ly News je před­stavení uměleck­ého díla na pravidel­né týden­ní bázi. Každé dílo reflek­tu­je dění ve svě­tovém zpravo­da­jství z aktuál­ního týdne. Jed­ná se o poměrně kom­plexní jedinečné a neopako­vatel­né umělecké dílo. Ústředím obrazu je vždy novi­nový stánek jako nos­tal­gický sym­bol, kolem kterého se všech­no děje. I to dobré, i to špat­né na jed­nom místě, přes­ně tak, jako v naší real­itě. Na každém díle je jiný novi­nový stánek, jiné události, jiná atmos­féra. Zak­oupením takového NFT díla můžeme vlast­nit nejen jedineč­nou ilus­traci, ale také kus his­to­rie. Určitým způ­sobem sbíráním Week­ly News tvoříme svůj vlast­ní deníček, archiv dění, na které bychom si možná za rok už nevzpom­něli. Vzh­le­dem k charak­teru pro­jek­tu je počet NFT děl v této sérii neomezený. Každé dílo kromě názvu obsahu­je sez­nam událostí. Například:
„Week 24“
#Fathers­Day #Rus­si­aUkraineWar #French­Leg­isla­tive­Elec­tions
#Extreme­ly­HotWeath­er #Bit­coin­Drops #Pride­Month

O autorovi

Adéla Režná se nar­o­di­la roku 1992 na Sloven­sku, vys­tu­dovala Vyšší odbornou školu Václa­va Hol­lara v Praze a násled­ně v letech 2012 ‑2018 absolvo­vala Vysok­ou školu výt­varných umění v Bratislavě. Nyní působí jako free­lancer, kdy převážně ilus­tru­je kni­hy jako např. Márin­ka Somarin­ka, Inakosti Sloven­ské nebo oceněné kni­hy Cukrové topánky či Vtačí atlas.

Sdílet