Východ slunce

Autor : Martin Hirth
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Po tem­né noci přichází svět­lo… Energie, která překoná všech­no, nabi­je nás před další tem­no­tou, která
všech­no pohltí… Zároveň vždy přichází nový úsvit…

O autorovi

Mar­tin Hirth se nar­o­dil v roce 1981. Jeho výt­varný pro­jev byl for­mován svo­bod­ným tvůrčím prostředím graf­fi­ti scény. Mar­ti­novou celou tvor­bou pros­tupu­je fasci­nace lin­ie­mi, které rozvíjí do nekonečné roz­man­i­tosti tvarů abstrak­t­ní kom­poz­ice. Na začátku každého jeho obrazu je na první pohled náhod­ná skvr­na, ačkoli na plát­ně není mís­to náhody a vše má pevný řád. Za kaž­dou lin­ií, zaoblením nebo ohybem a za každým tvarem je pečlivě promyšlený kon­cept. Vrstvení vari­anty čáry na neohraničené barevné ploše lze zpět­ně rekon­struo­vat a každá z vrstev je mírně přiz­naná a my, ste­jně jako arche­ol­o­gové, můžeme odhalit jejich relikvie. Naprostá har­monie organ­ick­ých struk­tur přináší divákovi jedinečný, až med­i­ta­tivní zážitek sto­jící před Mar­ti­nový­mi plát­ny. Zároveň pod­něcu­je fan­tazii pozorovatele a spouští řetězce asociací.

Samostat­né výstavy(výběr):

2022 – Pub­lic instal­la­tion – AR Whale33 placed on the beach with shape of whale tail (Uvi­ta / Cos­ta Rica)
2021 – Between the curves (Truh­lár­na – Prague, Czech republic)

Společné výs­tavy (výběr):

2022 – MAKE ART NOT WAR – Vni­troblock (Prague, Czech republic)
2022 – Group exhi­bi­tion at Lon­don gallery Art Num­ber 23 (Athens / Greece)
2022 – Select­ed artist at „Art inside gallery+“ cont. art gallery with­out walls, in AR
2021 – Mind­ful­ness, The vision­ary projects / New York, curat­ed by VOSS GALLERY (San Francisco)
2020 – AFini­ta (G18 – Poděbrady / Czech republic)
2018 – The Lon­don Loop (Lon­don / Unit­ed Kingdom)
2011 – “Club Epopee”, Design­blok 2011 – refresh­ing The Slav Epic from Alfons Mucha (Prague / CZ)
2005 – The Euro­pean Street / La galerie du moment (Brus­sels / Belgium)
2005 – Prague Bien­ale 2 (Prague / Czech republic)
2003 – Hip Hop Kemp (Par­du­bice / Czech republic)

Sdílet