Čtení vlny, 2022 (3. místo — Hlasování poroty)

Autor : Daniel Hanzlík
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Dig­itál­ní obraz je výsled­nou kom­bi­nací všech 28 grafick­ých záz­namů mořských vln, které jsem vytvořil na bře­hu Andaman­ského moře v roce 2018. V jed­iném obraze tak shléd­neme škálu proměn­ných tvarových mutací vrstvených a fixo­vaných v čase.

Dig­itál­ní ani­mace je tvoře­na sou­borem kre­seb, které jsou v ani­maci seřazeny do dynam­ick­ého rozsahu od vzniku po zánik vlny. Dél­ka jed­né sekvence je urče­na délk­ou zvukové nahrávky vlny.

Ani­mace rozvíjí vztah mutu­jících médií do uza­vřené smyčky videosekvence. Východiskem je energie mořských vln s rozdíl­ný­mi ampli­tu­da­mi a inter­valy, jejichž momen­tál­ní dynami­ka je zaz­na­mená­na kres­bou a násled­ně vyhod­no­ce­na do videosekvence s dynam­ick­ým rozsa­hem vzniku a zániku vlny.

Video se přehrává ve smyčce. Mechaničnost opakování téže sekvence o ste­jných obra­zových a zvukových para­me­trech kon­trastu­je s pestrostí a nepřed­ví­datel­nos­tí, kter­ou v přírodě pozorujeme.

O autorovi

Daniel Han­zlík. Narozen 11. 8. 1970 v Teplicích. Žije a tvoří v Praze a v Ústí nad Labem. Mul­ti­mediál­ní umělec zabý­va­jící se mal­bou, kres­bou, fotografií, objek­ty, dig­itál­ní­mi obrazy, site-speci­fick­ý­mi insta­lace­mi, audiovizuál­ní­mi per­for­mance­mi a real­iza­ce­mi do architek­tu­ry. Stu­dia: Střed­ní uměleck­o­průmyslová ško­la sklářská v Železném Brodě (1984–1988, Jaroslav Mlčoch), Vysoká ško­la uměleck­o­průmyslová v Praze, ateliér Sklo (1989–1995, Vladimír Kopecký). Stipen­dia: Mez­inárod­ní kul­turní cen­trum Ego­na Schiele­ho v Českém
Krumlově (2001), Pilchuck Glass School, Seat­tle, USA (1996). Zaměst­nání: V součas­nos­ti vede společně s Pavlem Mrkusem ateliér Time-based Media na Fakultě umění a designu Uni­verz­i­ty Jana Evan­ge­listy Purkyně v Ústí nad Labem. Samostat­ně vys­tavu­je od roku 1992 (Česká repub­li­ka, Pol­sko, Německo, Sloven­ská repub­li­ka), společně od roku 1992 (Česká repub­li­ka, Sloven­ská repub­li­ka, Německo, Rak­ousko, Švý­carsko, Švéd­sko, Itálie, Chorvatsko).

Zas­toupení ve veře­jných sbírkách: Galerie Stře­dočeského kra­je v Kut­né Hoře, Nadace pro součas­né umění v Praze, Mez­inárod­ní kul­turní cen­trum Ego­na Schiele­ho v Českém Krumlově, Moravská galerie v Brně, Mod­ern Gallery Rije­ka (Chor­vatsko), Toya­ma City Insti­tute of Glass Art (Japon­sko).

Zas­toupení v soukromých sbírkách: Česká repub­li­ka, Německo. Ceny: Corn­ing Prize, Corn­ing Muse­um, USA (1996); Pur­chase Award of Pri­morsko-goran­s­ka Coun­ty, v rám­ci 15th Inter­na­tion­al tri­en­ni­al of Draw­ings, Mod­ern Gallery Rije­ka, Chor­vatsko (2001). Člen­ství ve výt­varných spol­cích a skupinách: Umělecká skupina
BOOT_audiovisual (od 2008 s Pavlem Mrkusem).

Lit.: Daniel Han­zlík. Pavel Mrkus. Introi­tus. Kat. výs­tavy. Text Michal Koleček. Ústí nad Labem, Nadace Lidé výt­varné­mu umění – výt­varné umění lidem 1995. – Ivona Raimanová: V pros­toru 2000. Gen­er­ace 1989–2009. Liberec, Spaci­um, o.p.s. 2009, s. 116–121. – Para­lel­ní his­to­rie. Aktuál­ní výt­varné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990–2009. Pub­likace k výs­tavám. Tex­ty Michal Koleček (ed.), Blan­ka Kirschn­er, Lud­vík Hlaváček, Zbyněk Sedláček et al. Ústí nad Labem – Lit­o­měřice – Kut­ná Hora, Uni­verzi­ta Jana Evan­ge­listy Purkyně – Severočeská galerie výt­varného umění – Galerie Stře­dočeského kra­je 2011, s. 80–87. – Vladimír 518, Jan Matoušek, Marké­ta Vin­klerová: Měs­to = Médi­um. Pra­ha, Bigg Boss – Vysoká ško­la uměleck­o­průmyslová 2011, s. 224–229. – Daniel Han­zlík. Zdro­je signálů. Kat. výs­tavy. Tex­ty Michal Koleček, Petr Vaňous. Pra­ha, Galerie hlavního měs­ta Prahy 2013.

Sdílet