Vizualizace a animace vintage oděvu jako koncepce udržitelnosti

Autor : Viktoriya Bakhankova
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Možnost zachránit vin­tage oděv na neomezenou dobu. Vin­tage oděv do dig­itál­ních filmů a do počí­tačových her.
Dig­itál­ní móda jako kon­cept pro sběratele unikát­ního oděvu různých dob a stylů, ze kterých dá se udělat sbír­ka a nechat vol­né mís­to v šat­níku. Dig­itál­ní oděv jako způ­sob kom­bi­nace a využití stři­hu a mod­elů různých dob.
Dvou­vrstvený sportovní oblek s kap­sa­mi na zip, výšivk­ou a potiskem. 1. vrst­va poly­ester, 2. vrst­va bavl­na a elastan.

O autorovi

Grafická designér­ka. Lek­tor. Mód­ní a kostým­ní návrhář­ka. Performerka.

Vzdělání
2010–2014 stu­den­t­ka Stát­ní střed­ní architek­ton­ická — staveb­níc­ka ško­la v Min­sku. Obor grafický design.
2017 stu­den­t­ka Tech­nické Uni­verz­i­ty v Liber­ci. Obor Tex­til­ní a oděvní návrhářství.
Práce a projekty
2014–2017 pracu­ji jako výt­varný ped­a­gog v dět­ské vzdělá­vací instituci.
2014–2017 pracu­ji jako návrhář a umělec v show-pro­jek­tu “Illiz­ium”.
2014–2015 spolupráce s char­i­ta­tivním pro­jek­tem “KaliLas­ka”. Dobro­vol­nice, mod­el­ka, švadlena.
2015 Light Paint­ing show ‘Územ­ní středisko sociál­ních služeb pro oby­va­tel­st­vo “. Min­sk, Bělorusko
2015 Účast­ník fes­ti­valu cirkusového umění “v motivu scény”.
2015 spolupráce s ART-SHOW DISAR. Kostým drak.
2015 spolupráce s T(e)=Art Umělecké exper­i­men­tál­ní podi­vné divad­lo. Kostýmy.
2015 Light Paint­ing show pro hudeb­ní fes­ti­valy. Min­sk, Bělorusko
2015 Light Paint­ing show pro vánoční svateb­ní fes­ti­val. Min­sk, Bělorusko
2016 Návrh a mod­e­lování kostýmů pro pro­jekt Illiz­ium. Neon Steampunk.
2016 Účast­ník mar­ketingového a reklam­ního fes­ti­valu “White square”.
2016 Light Paint­ing show v Národ­ním cen­tru mod­erního umění v pro­jek­tu “Noc v muzeu
2016. Buďte génius “s designem a výkonem” Živ­ot a tvor­ba Fridy Khalo “.
2016 Ofi­ciál­ní part­ner OSN v Bělorusku v rám­ci pro­jek­tu “Inkluzivní Bělorusko”.
2016 Rozhovor: mag­a­zín SB Belarus Today “je tu jen okamžik a pro jeho i tvoří”, tele­vizní pro­gram Pin Kod “The secrets of light painting”.
2016 Light Paint­ing show pro sirotčince. Min­sk, Bělorusko
2016 Light Paint­ing show pro OJSC “Grod­no Tobac­co Fac­to­ry” Neman “. Bělorusko
2016 Light Paint­ing show pro VELCOM. Min­sk, Bělorusko 2016 Light Paint­ing show pro Bridal Day Show
2016. Min­sk, Bělorusko 2016 Inter­ak­tivní show pro děti “Fairy Lap­land”. Light Paint­ing Min­sk, Bělorusko
2016 Light Paint­ing show .Rekla­ma pro Dr. Theiss Natur­waren GmbH. Hom­burg. Německo
2017 Světel­ná mal­ba pro Dubaj Apco.Dubai.UAE
2017 Light Paint­ing show na večírku věno­vaném oceňování vítězů roku měs­ta Alytus.Alytus.Litva
2017 Light Paint­ing show pro divad­lo “Kultūros cen­tras Žve­jų rūmai”. Klaipe­da. Litva
2018 vytvoři­la logo pro německ­ou společnost “Smart Chem GmbH”
2018 Light Paint­ing show spolupráce s pro­jek­tem Illiz­ium. Pro bar, klub “Gren­zen­los” Wies­baden Německo
2019 vyšívání a výro­ba sedačky pro bar, klub “Gren­zen­los” Wies­baden Německo
2019 vyrobené logo pro amer­ick­ou společnost “The lab of beau­ty” 2019 Fes­ti­val Per­fomen­sk. Vol­un­teer. Min­sk. Bělorusko
2020 Mag­a­zin COSMOPOLITAN ČR. str.21 my svršek, který dotykem svět­la mění barvu.
2021 Prezen­tace dig­itál­ního oblečení bakalářské kolek­ci “Black light the­atre — clothes collection”na stránkách www.replikant.fashion.
2021 Lek­tor šití a mód­ní tvor­by v Draw Planet.
2021 Účast­ník Národ­ní ceny za stu­dentský design 2021 s kolek­ci oblečení “ Černé divad­lo — kolekce oblečení “.
2021 Scénický kostým pro Alexa Dow­isá slavného českého malíře světlem.
2021 Asis­ten­t­ka ve SmetanaQ u Dominiky Kozákové. Tvor­ba kolek­ci oblečení pro film a opra­va kostý­mu pro tanečníky.
Vik­to­ryia Bakhankova
24.08.1994

Sdílet