ÚL (1. místo — Hlasování diváků)

Autor : Petr Hajdyla
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Včelí úly skládám do barevných kom­poz­ic odkazu­jících na zák­la­dy abstrak­t­ního malířství (Piet Mon­dri­an). Bar­va olupu­jící se z dřevěných úlu prozrazu­je původ­ní vrstvy nátěru a tex­tu­ru dře­va, pood­halu­je min­u­lost a dává vyni­knout vztahu mezi starým a novým. Vydávám se zpět na ces­tu k počátkům abstrakce a vracím jí do reál­né podo­by. Po dnes vyčištěné geo­met­rické abstrak­ci nechávám klouzat stíny okol­ní veg­e­tace. Mís­to včel nanáším na plát­no lehké tahy štětce, které pole­tu­jí s lehkostí a odd­anos­tí oko­lo úlu. Hra­ju si s bar­vou, kom­poz­icí a malířsk­ou tech­nikou. Promýšlím barevné kom­bi­nace nas­tolu­jící napětí a dynamiku.

O autorovi

Petr Hajdy­la se nar­o­dil v roce 1985. Vys­tu­doval obor umění na Uni­verz­itě Ostrava.

Samostat­né výs­tavy (výběr):

2021 ‘Je v tom víc lehkosti než tíhy’, Dům umění Opa­va, CZ

2019 ‘Med-i-um’, Galerie Sýp­ka, Valašské Mez­iříčí, CZ

2019 ‘PRO-POLIS’, Gallery of Con­tem­po­rary Paint­ing NDM Ostra­va, CZ

2018 ‘Har­vest’, Nation­al House Galerie, Frýdek Místek, CZ

2017 ‘Barelí­na’, Galerie Dole, Ostra­va, CZ 2016 ‘Falls through Real­i­ty’, Kaple Gallery, Valasske Mezirici,

2015 ‘Gold­en Para­chutes’, Mira Gallery, Ostra­va, CZ

2014 ‘Views’, City Library, Roznov pod Rad­hostem, CZ

2013 ‘Fresh Meat’, SUŠi Gallery, Ostra­va, CZ

Sdílet