Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Objekt mod­e­lo­vaný v 3d soft­waru s využitím pokročilé gen­er­a­tivní fyziky, dále edi­tován v grafick­ých soft­warech. Jde spíše o for­mál­ní dílo, i když jistá míra speku­lace o tech­nologii budouc­nos­ti a magii je zde tématická.

O autorovi

Matouš Fiala se nar­o­dil v roce 1995, vys­tu­doval Akademii výt­varných umění  Praze, půso­bil v Ateliérech Jiřího Lin­dovského a Dal­i­b­o­ra Smut­ného či Ateliéru Tomáše Hlaviny a Aničky Hulačové. Byl součástí uměleck­ých výs­tav jako např v roce 2015 Libeň Indus­tri­al fac­to­ry, 2019 Pros­to­ry grafick­ého myšlení /Space of graph­ic think­ing — Hol­lar gallery,
2019 Fig­u­ra­ma 2019, 2021 Ephemer­al Trans­gres­sion, 2022 Za závo­jem — Kob­ka olo­mouc, 2022 Tat­too ses­sion (bene­fiční akce) nebo 2022 Grafi­ka roku 2021.

Sdílet