Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Slunce, jako nejbližší hvěz­da na které jsme pří­mo závis­lí a bez které by naše plan­e­ta neex­is­to­vala, se sta­lo východiskem pro sérii grafik pod názvem SUN. Fotografie Slunce, získaná pomocí Hub­bleo­va teleskopu, je přes struk­turál­ní síť trans­for­mová­na do 3D a násled­ně vizual­i­zová­na v různých per­spek­tivách. Dané sim­u­lace se tak stá­va­jí samy o sobě exploze­mi energie, které probíha­jí na povrchu Slunce a jsou metaforou mystick­ého přeno­su živ­o­todárné energie z hvězdy na Zemi. Samot­ný způ­sob real­izace vznikal pomocí autorského soft­wearu, který mutu­je per­spek­tivu na zák­ladě kon­trastů. Daná per­spek­ti­va je zobra­zová­na pomocí ver­tikál­ních a hor­i­zon­tál­ních linek/křivek v různých sférick­ých úhlových mutacích. Sym­bol­icky pracu­je se zák­lad­ní­mi bar­va­mi jako je Yelow/Gold & Black.

O autorovi

Ašot Haas se nar­o­dil v Moskvě v roce 1981, nyní žije na Sloven­sku. Vys­tu­doval  Sec­ondary Gram­mer School of Fine Arts – Plas­tic Stone Art – V. Pohanka, byl součástí ateliérů Š. Kleina, J. Gavu­la nebo J. Meliše.

Samostat­né výs­tavy (výběr):

2021 — RESONANCE OF LIGHT/ ASOT HAAS & KVANT/ Inche­ba Expo Arena/ Bratisla­va — SLOVAKIA
2020 — ASOT HAAS — Bel­lart Gallery — Vien­na — AUSTRIA
2019 — ASOT HAAS — Kunsthalle/ Hala ume­nia Košice — SLOVAKIA
2018 — R.O.S. — Turiec Gallery — Mar­tin — SLOVAKIA
2017 — INSIDE — Rosenfeld´s palace — Žili­na — SLOVAKIA
2017 — EXPLOSION — Kasárne/ Kul­tur­park, Gallery Alfa — Kosice — SLOVAKIA
2015 — AH — Creutzberg | Van Dun Con­tem­po­rary Art Gal­leries — Ois­ter­wijk — NEDERLAND
2015 — Svět­lo tančí v kruhu — Gallery Zavod­ny — Mikulov — CZECH REPUBLIC
2014 — LAYOUT / LIGHT OUT — Riv­er Gallery — Bratisla­va — SLOVAKIA
2013 — INSIDE — Ned­bal­ka Gallery — Bratisla­va — SLOVAKIA
2013 — Lit up ! — Dvo­rak Sec Con­tem­po­rary — Pra­ha — CZECH REPUBLIC
2013 — AxBxC — TRIVJEDNOM — Bratisla­va — SLOVAKIA
2012 — ZA HRANICAMI GEOMETRIE ? — Galéria ume­nia Ernes­ta Zmetá­ka — Nové Zámky — SLOVAKIA
2010 — AŠOT HAAS & NENAD BRANKOVIC / 3366 — Art Gallery Nova — Bratisla­va — SLOVAKIA
2009/10 — ART FROM CODE — indi­vid­ual exhi­bi­tion — gallery Z — BA — SLOVAKIA
2009 — PUZZLE — Ašot Haas & Nenad Brankovič — Art Gallery Nova — BA — SLOVAKIA
2007 — O in O – indi­vid­ual exhi­bi­tion – Art Gallery Nova — BA — SLOVAKIA

Ocenění:

2019
ILDA Awards / 2nd Innovative/ Art / “ASOT”, KVANT Ltd/ Frank­furt am Main — Germany
2007
1.Cena Galérie NOVA za sklo — CZ/SK 1st place for Glass Award Gallery NOVA — CZ/SK
2006
1.miesto za krátkometrážny film “MOTHER WIT” prezen­to­vanom na mez­i­nar­o­d­nom fil­movom fes­ti­vale — IFF Bratisla­va / Movie Fes­ti­val IFF Bratisla­va — 1st place for 1 minute movie “moth­er wit”

Sdílet