Struktura večerního lesa

Autor : Jakub Sýkora
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Vizuál­ní minibáseň, kter­ou jsem vytvořil, se snaží o vys­tižení nála­dy večerního lesa, v němž vnímám urči­tou struk­tur­ovanost, pří­tom­nou v přírodě samot­né. Od atom­ární mřížky, ze které je vše složeno, přes struk­tu­ry v žilkování listů stromů, umístění větví, letokruhů… až po velké celky – rozmístění stromů do náhod­ně-nenáhod­né mřížky v rám­ci lesa (náho­da má vymezené určité lim­i­ty, les nes­mí být příliš děravý, ani příliš
hus­tý atp.).
V lese se rozsvěce­jí různé barvy, v har­monii, která má za cíl co nejvíce vys­ti­h­nout pod­statu verčerní leso­vi­tosti  – jehličí, modř borůvek, večerní červeň, hněď dřeva…
Vizuál­ní báseň by mohla být doplněná i o zvuky, ale obsto­jí i bez nich. Je to jakási tran­skripce lesně-večerní vizual­i­ty do té počítačově-malířské.

O autorovi

Narozen: 1984, Místo narození: Rakovník, Působiště:  Praha

Vzdělání:

2006–2012 Akademie výt­varných umění v Praze, ateliéry Jiřího Sop­ka a Veroniky Bromové
2010 Satakun­ta Uni­ver­si­ty of Applied Sci­ences, Kankaan­pää, Finsko
2004–2006 Vyšší odborná ško­la grafická – Hel­li­cho­va, Praha

Jakub Sýko­ra patří k mladé gen­eraci uměl­ců, jejichž tvor­ba se našla v geo­met­rické abstrak­ci s odkazy k tradi­ci české struk­turál­ní mal­by 60. let min­ulého sto­letí. Autor začí­nal s expre­sivní nefig­urál­ní mal­bou, v níž se objevo­valy mimet­ické prvky. Pos­tup­ně se jeho tvor­ba přik­láněla k abstrak­ci s pravidel­ný­mi struk­tu­ra­mi geo­met­rick­ého charak­teru. Sýko­ra však nezůstává u jed­no­ho osvědčeného vzorce a stále obje­vu­je nové přek­va­pu­jící motivy.

OCENĚNÍ:
Cena Kri­tiky 2014 (final­ista)
Cena Jana Zrza­vého 2013 (hlavní cena)
PUBLIKACE:
61–5102 – ISBN 978–80-270‑0335‑8
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (VÝBĚR):
2022 Barevný dia­log (s prof. Jiřím Sop­kem), galerie AMB, Hradec Králové
2022 IN-STRUKT, Dub gallery, Pelhřimov
2021 Nejas­no, Egon Schiele Art Cen­trum, Český Krumlov
2018 Save as unti­tled, Garage gallery Kar­lín, Praha
2018 8 a 1/2, Jan Cej­ka Gallery, Praha
2018 Gumová kalho­ta IKEA3000, PRÁM, Praha
2017 Screen­saver na procházce, Pra­cov­na, Praha
2016 Radiá­tor ve křoví, Galerie Vyšehrad, Praha
2014 Gauč je gauč, Galerie Dole, Fidu­cia, Ostrava
2013 fin­ská Beroun­ka, galerie Markáč, Praha
2010 Jakub Sýko­ra, Pori, Finsko
2007 roz­pad kra­jiny, Palác Akropo­lis, Praha

Sdílet