“State of Affairs”

Autor : Daniel Fokin
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

“State of Affairs” přináší vizual­izaci vztahu osob­nos­ti a kul­tu­ry, vztahu mezi jed­ním a mno­hý­mi.  Naše kul­turní dědictví defin­u­je sociál­ní stan­dardy a morál­ní normy. V této sérii prací je zas­toupe­na kul­tura prostřed­nictvím rozložení rámu. Rám je to, z čeho lze postavit celou kon­struk­ci. Rám udržu­je vizuál­ní pořádek, ste­jně jako kul­tura přirozeně struk­tu­ru­je sociál­ní vztahy. V celé sérii můžete najít vztah mezi rámem a bezt­varou for­mou. Vztah je optický. Organ­ické formy jsou rámovány. Ten­to rám vytváří pros­tor pro jakýkoli impuls pří­tom­ný ve for­mě. Jed­ná se o most a stěnu. Rám má okra­je, niko­liv bezt­varou for­mu. Prostřed­nictvím uměleck­ých děl tyto formy reprezen­tu­jí tran­scen­dent­ní povahu bytí. “State of Affairs” je svým způ­sobem exper­i­ment, který před­stavu­je spoluzávis­lost hmo­ty a sama sebe, jako­by  šlo o vizuál­ní kompozici.

O autorovi

Dani­il Fokin je dig­itál­ní design­er, který pra­co­v­al na pro­jek­tech po celém světě (Kali­fornie, Mosk­va, Pra­ha atd.) v oblasti designu.

Vzdělání

BA Graph­ic Design 2019–2020

Tes­side Uni­ver­si­ty, Middlesbrough,
Eng­land — Prague, Czech Republic

HND Graph­ic Design 2017–2019

Prague Col­lege, Prague, Czech Republic
Tech­ni­cal Draw­ing Cours­es 2017

Moscow Archi­tec­tur­al Institute,

Moscow, Rus­sia

School of Arts 2012–2016

Moscow, Rus­sia

Sdílet