Srůstání

Autor : Radka Bodzewicz
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Srůstání
3D VR fig­urál­ní model
Pro sérii fig­urál­ních mod­elů jsem zvo­lila název “Srůstání”. Věnu­ji se v ní pos­tup­né­mu abstra­hování mod­e­lo­vaného těla.
Mod­e­ly vytvářím ve vir­tuál­ní real­itě, kter­ou již delší dobu ve své tvor­bě využívám. Pros­tor vir­tuál­ní real­i­ty je pro mě vel­mi odlišný od práce s hmo­tou nebo plo­chou plát­na. Je oproštěn od okem běžně viděného a vní­maného (pros­toru, barvy, tvaru, vlast­ního viděného těla) a naopak je zde vel­mi pod­pořeno vlast­ní tvoření a ponoření se do “prožívání” vlast­ní tělesnos­ti, vnitřní­mu nahlížení, poc­i­tovosti a intu­itivnos­ti v tvor­bě. Mod­e­lo­vaná figu­ra se zde stává svým vlast­ním měřítkem, stře­dem a součas­ně svým okolím. Na zák­ladě těch­to poz­natků vytvářím fig­urál­ní mod­e­ly, které pos­tup­ně více a více abstrahu­ji a součas­ně odprošťu­ji od naučené formy. Mod­el tak pro mě samot­nou pos­tup­ně pro­ce­suál­ně sám dosahu­je dalších významů.
Ve fig­urál­ním cyk­lu “srůstání” vycházím z lid­ského těla, pro­plétám ho v dia­logu s další fig­urou, abstrahu­ji ho až ke florál­ní­mu motivu na hraně deko­ra­tivnos­ti. Vycházím z těla a kla­sick­ého anatomick­ého zobrazení, ale zacházím s ním vel­mi vol­ně, intu­itivně v reak­ci na vlast­ní prožívání. “Srůstání” jako pojem, chápu v sou­vis­losti s tělesnos­tí, přede­vším v rov­ině men­tál­ní – srůstání s nějak­ou další osobou, ať už je to part­ner, dítě, rodič, nebo člověk, který mě ve svém okolí zásad­ně ovlivňu­je. Součas­ně pro mě zna­mená fyz­ický růst těla, jeho vlast­ní zkušenost a schop­nost regen­er­ace po jakéko­liv for­mě degradace. Pro NFT jsem vytvoři­la fig­urál­ní mno­ho pohle­dový 3D mod­el, který je pojed­nán také barevně. Jako tex­tu­ru jsem použi­la část vlast­ní malby.

O autorovi

Autor­ka se nar­o­di­la roku 1991 v Šumperku, vys­tu­dovala Akademii výt­varných umění v Praze.

Samostat­né výstavy:
2022 – „In Illo Tem­pore“, galerie Václa­va Špá­ly, Pra­ha, CZ
2021 – „Na Hraně“, galerie Bold, Pra­ha, CZ
2020 – “Božská kome­die”, galerie Bold, Pra­ha, CZ
2019 – “Oáza štěstí”, galerie Jiřího Jíl­ka, Šumperk, CZ
2019 – “Epikuro­va zahra­da. Slast živ­ota bez povšim­nutí” galerie Vyšehrad, Pra­ha, CZ
Vybrané skupinové výstavy:
2022 – „Mladí a klid­ní“, Meet­fac­to­ry, Pra­ha, CZ
2020 – “Všech­no je jinak”, fes­ti­val 4+4 dny v pohy­bu, Nová Strašnická ško­la, Pra­ha, CZ
2019 – “Rudolf 2,5”, galerie Arcim­bol­do, Pra­ha, CZ
2019 – “Eden”, galerie 209, Brno, CZ
2019 – Rad­ka Bodze­vič Doubravová a Petra Šve­cová, Alšo­va Jihočeská galerie, České Budějovice, CZ
2019 – “Neg­a­tive Real­ism”, České cen­trum v Berlíně, D
2019 – “Ori­en­tace”, galerie Arcim­bol­do, Pra­ha, CZ
2019 – “Jeskyně, jeze­ro, lou­ka”, galerie Sklad, AVU, Pra­ha, CZ
2018 – “Acces­si­bil­i­ty Note no. 1”, GAVU, Prague, CZ
2018 – “Josef Jankovič Flow of Time”, Muzeum mod­erního umění, Olo­mouc, CZ (video pro­jekt „The
Border“)
2017 – „Ter­i­to­ri­um“, Pragov­ka Gallery, Pra­ha, CZ
2017 — “New wave”, Veletržní palác, Pra­ha, CZ
2017 — “Mal­ostran­ské dvorky”, Malá strana, Pra­ha, CZ
2016 — “Black­Box”, GAVU, Pra­ha, CZ
2016 — “Umění je jen jed­no!!”, DUP32, Pra­ha, CZ
2016 — “mezipros­tor”, ART DIALOG, Gallery Kla­tovy-Klen­ová, CZ
2016 — “Space in between”, The Arch­es, Aberdeen, Scot­land, UK
2016 — “Fórum mladé umění 2015”, Galerie Mas­né krámy, Plzeň, CZ
2016 — “Nat­ur­al world”, Prague house in Brus­sel, Bel­gium, BL
2015 — 2016 — “Fórum mladé umění 2015”, Gallery Leer­er Beu­tel in Regens­burg, D
2015 — “Poko­je”, Con­tainall — Malá Strana, Prague, CZ
2015 — “Pros­tor mezi“, GAVU, Pra­ha, CZ
2015 — “Fórum mladé umění 2015”, Cen­tre Bavaria Bohemia (CeBB) in Schon­see, D
Ocenění, granty:
2018 — final­ist­ka Leine­mann-Stiftung fur Bil­dung und Kun­st Award
2017 – cena Grafiky 2, Akademie výt­varných umění v Praze
2017 – awared of a grant by the Eliz­a­beth Green­shields Foundation

Sdílet