Space dust Heartbeat

Autor : Veronika Drahotová
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Počí­tačová koláž Space Dust_Heart Beat připomíná usazeniny, sed­i­men­ty, geo­log­ické vrstvy, tvarově potom srd­ce. Navazu­je na obra­zovou sérii “Space Dust Left­over / Zbytky ves­mírného pra­chu”. V pozadí se nachází vlasy, ty mají připomí­nat oheň, v popředí tluk­oucí srd­ce, sed­i­men­ty poc­itů… Dole je pojízd­ná čer­vená hora, spo­ju­jící min­u­lost se součas­nos­tí (alob­al a his­torický prvek).

O autorovi

Veroni­ka Dra­ho­tová je malíř­ka. Věnu­je se také tvor­bě koláží, fotografií, videí, objek­tů, insta­lací, děl ve veře­jném pros­toru a skupinových per­for­mancí. Vyjadřu­je se většinou
prostřed­nictvím rozsáh­lých obra­zových cyk­lů. Charak­ter­izu­je je výrazná sym­bo­l­i­ka, jejíž opaku­jící se prvky (duha, srd­ce, pla­me­ny, zajíc, obušek) a ustálené obsa­hové okruhy
propo­ju­jí jed­notlivé cyk­ly dohro­mady. Malířské dílo vychází z kla­sick­ého školení, využívá však širok­ou škálu výra­zových prostřed­ků a jazy­ka soudobé vizuál­ní kultury.
Studi­um na Akademii výt­varných umění v Praze Veroni­ka Dra­ho­tová dokonči­la v roce 2000. Prošla ateliéry malířství Jiřího Sop­ka, kla­sické mal­by Zdeň­ka Berana a ateliéru vizuální
komu­nikace Jiřího Davi­da. Součástí stu­dia byla půl­roční stáž na San Fran­cis­co Art insti­tute. V letech 2002–2004 ved­la galerii HOME v Praze. Zde se podílela na řadě kurá­torských projektů
českých i zahraničních uměl­ců, napřík­lad na výs­tavě slovin­ské skupiny IRWIN, Irwin at Home. Vlast­ní tvor­bu prezen­to­vala na více než dvaceti samostat­ných výs­tavách v České
repub­lice, v USA, Japon­sku a Evropě a účast­ni­la se mno­ha skupinových výstav.

Samostat­né výs­tavy (výběr)
2020: Human / Non-Human // Člověk / Nečlověk, IDL, Prague, CZ
2020: Vrhám Stín /Casting Shad­ow, Art­park, Rudolfinum Gallery, Prague, CZ
2019: Přilož Polínko (s Hanou Poislovou), Galerie Jáma, Ostra­va, CZ
2019: Frag­ments Of Free­dom, Zámek Dobro­hoř, CZ
2017: Degrees of Free­dom, Galerie 207, Prague, CZ
2016: Space Flow, Le Palais, Prague, CZ
2016: Hyper Flow, Berlín­ský mod­el, Prague, CZ
2015: Form of Infin­i­ty, Emblem, Prague, CZ
2015: Space Dust Left­overs, DIVO Insti­tute, Kolín, CZ
2015: Mas­sive Mem­o­ry, Kam­pa Gallery, Sovovy mlýny, Prague, CZ
2014: Ale/But, Černá labuť, Pra­ha, CZ
2014: Until the End of Time, Pier­sone, Pra­ha, CZ
2013: The­o­ry of Noth­ing, Berlínskej model,Praha , CZ
2012: 12, Gam­bit Gallery, Prague , CZ
2012: Sug­ar Choice, Prinz Prager Gallery, Prague
2012: The Locked Camber‘s Chal­lenge, Uffo Gallery, CZ
2011: THEY_I (dohro­mady s Nikolou Semotanovou), Galerie Trafač­ka, Prague, CZ
2009: MEMPLEX CITY,Galerie Icon, Pra­ha, CZ
2008: MEMPLEX RIP,Galerie Blan­sko, CZ
2005: AUTOREVERS, Galerie Kri­tiků, Pra­ha, CZ
2004: Před­bežná ori­en­tace, Galerie Chro­mo­zome, Berlin, D
2004: ALI-EN-ACE. Galerie FUTURA, Pra­ha, CZ
2002: Lat­est Art, Ver­non Fine Art, Pra­ha, CZ
2001: GRAVE, galerie Remont, Bělehrad, YU
2001: Mind the Heart, galerie Behe­mot, Pra­ha, CZ

Sdílet