Soudní skicy

Autor : Dante Daniel Hartl
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Série Soud­ní ski­cy navazu­je na dlou­ho­le­tou tradi­ci zaz­na­menávání soud­ních sporů prostřednictvím kre­seb. Tato praxe stále přetrvává v mno­ha částech světa, jelikož opro­ti fotoaparátům není tolik rušivá. Jed­iným rozdílem je, že se dnes tyto kres­by čas­to vytvářejí na tabletech. Výsled­kem je zvlášt­ní dis­ci­plí­na, v níž se kouzelně mísí doku­ment a umění. V této sérii záměrně vymýšlím nepravděpodobné a sur­re­al­i­stické výjevy, které díky kres­bě touto for­mou auto­mat­icky vyvolá­va­jí v divákovi poc­it, že vidí záz­nam skutečnosti. V první scéně k šoku všech přihlížejících právník nečekaně zvrací krev. Ve druhé scéně lidoop nevysvětlitelně kojí lid­ské dítě a žena kojí lidoopí dítě. A ve třetí scéně se z neznámých důvodů tři imitátoři Elvise Pres­ley­ho por­vali se třemi imitá­to­ry Michaela Jack­sona. Všech­ny skeče jsou dig­itálně nakreslené a tyto tři jsou začátkem pokračující série.

O autorovi

Dante Daniel Hartl, narozen 1994 je vizuál­ní umělec s postkon­cep­tuál­ním přístupem k médiu kla­sické mal­by, kter­ou stu­doval v ateliéru Jiřího Černického a Micha­la Novot­ného na pražské UMPRUM. Způsob Dan­tovy výt­varné reflexe je založen na širokém spek­tru motivů a nes­porné odvaze překračovat kon­vence a hran­ice běžných zvyk­lostí. Jeho díla jsou tvořena pečlivě vybraný­mi arte­fak­ty, které pracu­jí se známým kul­turním povědomím a ikon­ick­ý­mi interpretacemi.

Výs­tavy
SOLO & DUO
(Budoucí) říjen 2022 — Prostějov Contemporary
(Budoucí) 2022 — před­stavení vit­ráže v Praze
2020 — with Sara Bojović, Speak­ing In Tongues, Invali­dov­na, Prague
2019 — Fear of Fear/Strach ze stra­chu, Galerie 207, Prague
2018 — Day Dream­ing — Night Waking/Denní snění — Noční bdění, Polagraph,
Prague
2016 — The Tam­ing of The Bad Man/Zkrocení zlého muže, JEDNA DVA TŘI Gallery,
Prague

Sdílet