Simulace versus Realita

Autor : Anastasiia Polishchuk
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Téma náhrad­ního plánu jsem pojala ve vol­bě media – práce s grafik­ou v počí­tači – nejpřís­tup­nějším nástro­jem v období lock­downu. Ref­er­ence – fotografie – pro prá­ci jsem nejdříve čer­pala z toho, co se mi podaři­lo pořídit dříve. A tak jsem je pos­tup­ně kom­bi­no­vala pomocí různých pos­tupů a tech­nik v grafick­ém pro­gra­mu, aby připomí­naly manip­u­laci a kom­bi­naci něko­li­ka fotografií během vyvolávaní.
Během práce nad tím­to pro­jek­tem jsem mohla strávit před počí­tačem něko­lik hodin den­ně – je to pro mě způ­sob med­i­tace, odpočinku, útěku od real­i­ty (viz. eskapismus).
Vytvářela jsem neex­is­tu­jící fotografie, svě­ty, přetvářela, defor­movala, pro­lí­nala je mezi sebou. Z přetvořených fotografií vznikaly sim­u­lakry – zde­for­mované abstrak­t­ní obrazy, ze kterých se neda­lo přečíst jejích původ ani původ­ní obsah. Sim­u­lakrum (plurál: sim­u­lakra), z latin­ského sim­u­la­re, “napodobo­vat, jevit se“, je chápáno jako vyprázd­něný obraz, pouhá for­ma bez obsahu, ikona, nápodo­ba. Men­tál­ní mapy jako způ­sob zhmot­nění beztížných myšlenek ve vizuál­ní podobě. Způ­sob hledání cesty.
Pro­línání, vrstvení, syn­téza jed­notlivých klíčů vytváří celý nový alter­na­tivní svět uvnitř lid­ského rozumu.
Nikoli to není pouze lineární a jed­nos­měrný rozvoj mys­li, ale vícevrstevný, něko­lika­p­a­tro­vý a mezioborový.
Jako jeden z posled­ních pod­kladů jsem použi­la screen­shoty z online-hry a manip­ulo­vala jsem jimi ste­jným způ­sobem.  Výst­up musí být abstrak­t­ní, aby každý divák měl možnost v obrazu najít své odpovědí a indi­viduál­ní vnímání světa.
Během semes­tru se měni­ly pod­kla­dy (viz. výz­namy) a měnil se i výst­up – abstrak­t­ní dig­itál­ní obrazy. I přesto že práce vznikala ve vir­tuál­ní podobě, prezen­to­vat bych je chtěla i ve for­mě hmot­né, pro­tože vnímám svou prá­ci jako umělecká díla – obrazy, které si zaslouží ste­j­nou pozornost i jako mal­ba materiální.

O autorovi

Anas­ta­sia Polis­chuk je mul­ti­dis­ci­plinární umělkyně, bakalář v oboru architek­tu­ra a urban­is­mus a momen­tál­ně stu­den­t­ka na Akademii výt­varných uměni v Praze.

Sdílet