Sacred Sound

Autor : Andrea Mikyska
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Pro­jekt Sacred Sound před­stavu­je vizuál­ní pojed­nání o schop­nos­ti stromů komu­niko­vat prostřed­nictvím sítí myko­rhizních hub. Ste­jně jako větši­na ros­tlin mají stromy sym­bi­otické vztahy s houba­mi, které žijí na jejich kořenech. Myko­rhizní síť fun­gu­je v obrovském měřítku a je přirovnává­na k podzem­ní­mu inter­ne­tu, který propo­ju­je celé lesy. Pro­jekt pomocí nar­a­tivních tech­nik vypráví příběh, který odráží odcizení a násled­ný návrat ke kon­tak­tu, komu­nikaci a porozumění. Pro­jekt Sacred Sound, který se zbavu­je před­stavy, že stromy jsou nein­teligent­ní nebo že jejich komu­nikace je nějakým způ­sobem prim­i­tivní, simu­lu­je živ­ot a zkušenos­ti stromů a jejich altere­ga v dig­itál­ním pros­toru. Cílem pro­jek­tu je detail­ně pop­sat vzá­jem­nou propo­jenost živých organ­is­mů, které se vol­ně pohy­bu­jí v přírodě a spolu­vytváře­jí nová prostředí ekosys­témů. Alter­na­tivní dějové lin­ie jsou zkoumány prostřed­nictvím jed­no­ho hlavního videa a řady vedle­jších dílů.

O autorovi

Andrea Mikys­ka vys­tu­dovala mag­is­ter­ský obor Super­mé­dia na Vysoké škole uměleck­o­průmyslové v Praze. Ve své praxi Andrea zkoumá, jak lze dig­itál­ní sim­u­lace využít k vytváření alter­na­tivních a speku­la­tivních realit a jejich tech­no­log­ick­ých, eko­log­ick­ých a kul­turních důsled­ků. Ve své prá­ci se zabývá sou­vis­lost­mi mezi envi­ron­men­tál­ním smutkem a dig­itál­ní­mi tech­nolo­gie­mi, přičemž jako meto­du zprostřed­kování využívá přede­vším 3D pro­gramy. V součas­né době rozvíjí znalosti a doved­nos­ti v oblasti VR an AR, aby rozšíři­la svůj inkviz­iční instru­men­tář a mohla kon­struo­vat nová nar­a­tivní prostředí v rozsáh­le­jších vir­tuál­ních a reál­ných doménách. Andrey výs­tavní praxe zahrnu­je kon­tin­uál­ní spoluprá­ci s mez­inárod­ní­mi uměl­ci a insti­tuce­mi, v níž hra­je společ­nou roli vizuál­ního umělce a vypravěče. Absolvo­vala stáže v oblasti exper­i­men­tál­ního fil­mu a nových médií na UDK v Berlíně, na Uni­verz­itě užitého umění ve Víd­ni a v Bělehradě pod vedením Emi­ra Kusturici.

Sdílet