Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Roots, koře­ny… všich­ni máme nějaké koře­ny, pod­houbí, které vás chtě nechtě for­mu­je. Již od útlého věku na vás působí mno­ho fak­torů, které ovlivňu­jí váš
život…
— - -
Dig­itál­ní mal­ba kom­bin­u­je dva „štětce“ a to roztřepený a neuh­lazený černý s bílým hlad­kým. Mal­ba pracu­je s tím­to kon­trastem. Černá lin­ka je zcela náhod­ně rozvětve­na, bílá pak na ní reagu­je. Celkově tvoří pro­pletený svět, kde lze najít
spous­tu malých detailů. Dig­itál­ní mal­ba vznikala během dvou měsíců v roce 2021.
Obraz ROOTS vznikl jako dig­itál­ní mal­ba pří­mo pro trh NFT.

O autorovi

Daniel Kyn­cl, narozen roku 1990, vys­tu­doval Střed­ní odbornou školu v Jindři­chově Hrad­ci obor Infor­mati­ka v eko­nom­ice. V posled­ních 10 letech se věnu­je ilus­tracím a grafice.

Sdílet