Rekurze v prostoru

Autor : Aleš Svoboda
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Pro­jekt je gen­er­a­tivní počí­tačové dílo, které pracu­je s rekurzí čtver­ců. Série barevných rekurzivních čtver­ců se vrství v náhod­ných barevných sledech v dané ploše. Rozvoj díla může různým způ­sobem zohledňo­vat vzá­jem­né poz­ice, nebo překrý­vat jed­notlivé čtverce rekurzivního rozvoje.

O autorovi

Výt­varník, mul­ti­mediál­ní umělec, kri­tik, teo­retik umění a ped­a­gog. V letech 1975–1980 vys­tu­doval na Filo­zofické fakultě Uni­verz­i­ty Karlovy obor Výt­varná výcho­va – Český jazyk a lit­er­atu­ra. V roce 1980 studi­um ukončil diplom­ní prací o kinetismu Reál­ný pohyb jako umělecký prostředek ve výt­varném umění (vedoucí doc. Zdeněk Sýkora).
Od počátku 80. let rozvíjí svou tvor­bu ori­en­to­vanou na geo­met­rické, neokon­struk­tivi­stické a konkrét­ní umění. Zabývá se přede­vším výt­varnou tvor­bou pod­porovanou počí­tači. Umožňu­je mu to nes­měřo­vat pouze k jed­iné­mu dílu, ale uvažo­vat zároveň o vzniku „trsů“ blízkých děl, vyrůs­ta­jících ze soudržně defi­no­vaných pro­cesů. Od roku 2000 je člen­em Klubu konkretistů (3) a je člen­em SČUG Hollar.
V součas­né době působí jako vedoucí kat­edry Teorie Umění a tvor­by na Fakultě human­it­ních studií Uni­verz­i­ty Karlovy v Praze. Vyuču­je zde mod­erní a součas­né umění, kri­tiku výt­varného umění, dig­itál­ní umění a nová média a vizuál­ní sémiotiku.

Samostat­né výs­tavy (výběr):
1988 Struk­tu­ra 193, Galerie mladých, Brno
2004 Last Minute, Galerie měs­ta Plzně, Plzeň
2010 Dig­itál­ně, Sál ICAVI, AV ČR, Praha
2013 Aleš Svo­bo­da, Chrysé tomé & Struc­tures in process, Galerie Goller, Selb, SRN
2015 Sys­témy, kon­strukce a frag­men­ty (s Mervynem Ster­neck­em), Galerie Petr Žaloudek, Praha
2018 Pro­gram art, Galerie Karlovy Vary, Inter­ak­tivní galerie Bechero­va vila
2019 Aleš Svo­bo­da – Luděk Míšek_Minila art, Galerie FONS, Pardubice
2021 Comp Gen Art, (A)void Gallery, Praha
Kolek­tivní výs­tavy (výběr):
1986 Sys­témy a kon­cep­ty, J. galerie, Budapešť, Maďarsko
1988 4. mez­inárod­ní trienále kres­by, Wro­claw, Polsko
1988 Rotazione, galerie Sin­cron, Bres­cia, Itálie
1988 Geome­trie v součas­ném výt­varném umění, SZK ROH Benar, Litvínov
1988 Nul-dimen­sion, galerie New Space, Ful­da, SRN
1989 Počí­tačové umění v ČSSR a ve světě, Pra­ha a Brno
1989 Con­struk­tivism: Man ver­sus Envi­ron­ment, Galerie FARO, WTC Rot­ter­dam, Nizozemí
2014 Elec­tron Salon, Mez­inárod­ní skupinová výs­ta­va, Los Ange­les Cen­ter for Dig­i­tal Art, Los Ange­les, USA
2015 21. ročník celostát­ní soutěže Grafi­ka roku 2014, Clam-Gal­lasův palác, Praha
2017 Socha a objekt XXII, Galéria Umel­ka, Bratisla­va, Sloven­ská republika
2017 Hol­lar dnes, Výs­tavní sál Obec­ního domu, Praha
2018 Konkrétne leto, Galerie Umel­ka, Bratislava
2019 Open Source, Mez­inárod­ní skupinová výs­ta­va, Los Ange­les Cen­ter for Dig­i­tal Art, Los Ange­les, USA
2019 O 50 let později, Galerie výt­varného umění Karlovy Vary
2019 Czechis­che bildende kun­st aus Samm­lun­gen aus Gal­lerie Goller Selb, Hoff, SRN
2021 27. Grafi­ka roku 2020, Císařská konír­na Pražského Hradu, Praha
2022 Konkrét­ní Smetana, SmetanaQ Gallery, Praha

Sdílet