Osvícení

Autor : Jakub Řídký
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Osví­cení je video, zobrazu­jící ani­movanou dig­itál­ní mal­bu s motivem svět­la. Abstrak­ci, která v kon­tak­tu s ilu­zorním světlem teprve odhalu­je svo­ji konkrét­ní pla­s­tick­ou podobu. Odkrývá vrstvy smyšlených mater­iálů. Jejich struk­tu­ru, odlesk, schop­nost svět­lo absorbo­vat. Svět­lo je zde nenásil­nou pulzu­jící vrstvou, která obraz konkretizu­je. Artiku­lu­je jeho kon­tu­ry a dává jim podobu horni­nového relié­fu. Prezen­tace, zahrnu­je pro­ces jeho vznikání. Časos­běrný záz­nam mal­by. Nejdříve abstrak­t­ní, násled­ně i její konkrét­ní osvětlené fáze.

O autorovi

Narozen: 1986 Mís­to narození: Pra­ha Půso­biště: Praha
Vzdělání: 2007- 2014, Fakul­ta Architek­tu­ry na ČVUT v Praze

Jsem malíř amatér. Výt­varné čin­nos­ti se věnu­ji od mal­ič­ka, jako samouk. Mezi lety 2005 — 2007, jsem inten­zivně navštěvo­val kurzy fig­urál­ní kres­by pod vedením Borise Jirků.
V té době jsem prefer­oval převážně uhel, kří­du a akry­ly. Mé kroky ved­ly na Fakul­tu architek­tu­ry na ČVUT. Zde střídám ple­já­du ateliérů s různý­mi přís­tupy k pros­toru. Napřík­lad Ate­liery Ladisla­va Lábuse, Micha­la Kuze­men­ského, Jana Šép­ky. Sbližu­ji se zde s pro­s­torem, jako místem prožívání, ale i s mater­iá­ly a různý­mi typy kon­strukčních řešení. S propo­jováním funkčních jed­notlivostí do poet­ick­ého celku. Na škole též obje­vu­ji možnos­ti dig­itál­ní prezen­tace. V roce 2014 se začínám věno­vat dig­itál­ní malbě.
V letech 2016–2021 jsem pra­co­v­al pro stu­dio 3dsense, propo­ju­jící vizuál­ní tvor­bu s tech­nolo­gie­mi, které reagu­jí na pohyb či zvuk. Ve studiu jsem pra­co­v­al na tvor­bě ani­mací, 3d mod­elů a tex­tur pro VR a AR aplikace. Podílel jsem se na obsahu pro české i zahraniční light fes­ti­valy i dlouhodobější akce a pro klien­ty jako Národ­ní divad­lo, Národ­ní muzeum, Post Bel­lum, nebo Národ­ní ústav duševního zdraví.

Od roku 2021 spolupracu­ji s herním studiem Amani­ta design, které vyda­lo hry Samorost, Machi­nar­i­um, nebo Chuchel. Zde se podílím na vizual­itě připravo­vané hry.
V mal­bě rád prozk­oumávám sci-fi a post apoka­lyptick­ou tématiku. Pros­to­ry a odkazy na příběhy, které neex­is­tu­jí. Jejich oby­vatelé zak­ouší větši­nou těžká období. Čas­to ruti­n­ní pěnu dní. Ale zas­tavení v kra­jině nabízí pro vnějšího pozorovatele časem neza­tížený, romantický prožitek svět­la, různých kom­poz­ic tvarů, kon­trastů a barev.

Sdílet