ND 01

Autor : Richard Králíček
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Jed­ná se o části sférick­ého skenu 3D pros­toru za pomo­ci ortografick­ého pohle­du v pro­gra­mu Blender. „ND“ je zkrat­ka No Depth, (žád­ná hloub­ka). 01 je označení série.
Hloub­ka je opticky urče­na úběžníky, čím dále je ste­jně veliký objekt, tím menší se nám opticky jeví. V těch­to grafikách se zaměřu­ji na zkoumání pohle­du, který tyto úběžníky postrádá, tudíž je obraz opticky zkreslený a jeví se jako plocha. Objekt samot­ný je pros­torová síť, s pravidel­ným ras­trem, dovnitř které jsem umístil ortografick­ou kameru, jejíž jed­iný pohyb může být rotace v osách X,Y. Může se jako­by rozh­lížet oko­lo sebe. Ten­to pohyb využívám při tvor­bě grafik, kdy pos­tup­ně dosazu­ji jed­notlivé hod­no­ty X a Y ve stup­ních a měním je pos­tup­ně o hod­no­tu 15, čímž vzniká pos­tup­ný sférický sken okol­ního pros­toru. Ten­to sken obsahu­je 266 jed­notlivých snímků. Aby nemoh­lo dojít k zaměňování grafik, které se mohou na první pohled zdán­livě jevit jako totožné, jsou sys­tem­at­icky označovány podle stupňů, který­mi se kam­era při ren­deru „dívala“. Dále je v samot­ných grafikách použit algo­rit­mus pro barevný gra­di­ent vycháze­jící z právě použitých hod­not X,Y. Pokud by byl pohled kamery nas­taven na souřad­nice 0,0 vepře­du je bílá bar­va, vzadu černá, nahoře žlutá, dole fialová, vpra­vo zelená, vle­vo růžová.

O autorovi

Richard Králíček se nar­o­dil v roce 2000, absolvo­val Gym­náz­i­um SOŠPG v Nové Pace a nyní studu­je na Tech­nické uni­verz­itě v Liber­ci, FUA umění — tvor­ba ve veře­jném pro­ce­su. Zajímá se o nevšed­ní věci, jak sám říká: Jsem spíš tech­nicky založený, rád se hrabu ve věcech a snažím se jim porozumět. V oboru, který studu­ji se snažím nalézt vhod­nou ces­tu, kter­ou bych se v budouc­nu mohl vydat. Zatím jsou mé zájmy široké, od sportu, přes divad­lo, hud­bu, fotografování, kreslení, žon­glování až po tvor­bu 3D mod­elů a jejich výrobu.
Živ­otem mě provází fasci­nace geo­met­rick­ý­mi tvary ve všech známých dimen­zích, jejich propo­jenost, dokon­alost, přes­nost. Mezi jeho pro­jek­ty patří např. Mod­el obchod­ního domu Quadrio, vytištěného na 3D tiskárně, sloužící jako hap­tická pomůc­ka v pro­jek­tu Open House Pra­ha 2021 nebo Podsví­cený mod­el části Liberce vytištěný na 3D tiskárně.

Sdílet