Morphology

Autor : Marek Ehrenberger
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Mor­folo­gie jako nekonečné vzá­jem­né promítání jed­notlivých charak­terů součas­né indi­vid­u­al­i­zo­vané společnosti.

O autorovi

Tvor­ba Mar­ka Ehren­berg­era čas­to bal­an­cu­je na pomezí designu a vol­ného umění. Autor inklin­u­je k ilus­traci, k níž přis­tupu­je veskrze prag­mat­ick­ým, avšak kon­cep­tuál­ním přemýšlením a užívá nejrůznějších způ­sobů od kla­sické kres­by až po tu dig­itál­ní. Mimo to čer­pá ze zkušenos­tí, které získal během stu­dia ve Zlíně a na pražské UMPRUM nebo pra­cov­ních stáží v Zurichu, Barceloně a New Yorku.

Sdílet