Mood (2. místo — Hlasování diváků)

Autor : Bety Krňanská
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Série obrazů s názvem Mood, (2020) využívá jazyk a typografii založe­nou na globál­ní main­streamové rapové a hip-hopové kul­tuře. Prostřed­nictvím slov jako „dream“, „classy“, „great“ nebo „hus­tle“, která se ve většině toho­to typu opaku­je jako mantra, poukazu­je dílo na absur­di­tu a pokry­tectví exis­tence mezi dvě­ma svě­ty: svět umění vládne ide­je­mi moci, estetiky a kul­turní značky, a real­i­tou svě­ta boju­jících uměl­ců v náročných časech pan­demie. Zároveň je pod těmi­to slovy skry­ta řada výz­namů, jež obdob­ně jako u zpra­cov­ání uměleck­ého díla pro každého skrý­va­jí sub­jek­tivní výz­namy. Pod zadáním hash­tagu s jed­notlivý­mi slovy nám algo­rit­mus nabízí různorodý obsah přizpů­sobený jed­notlivým uži­vatelům na zák­ladě jejich preferencí.

O autorovi

Bety Krňan­ská se nar­o­di­la v roce 1992 v Praze. Vys­tu­dovala Vysok­ou školu uměleck­o­průmyslovou v Praze, půso­bi­la v ateliérech Jiřího Čer­nick­ého, Mar­ka Meduny a Micha­la Novot­ného. Absolvo­vala stáže v zahraničí (Řecko, Německo) a zúčast­ni­la se těch­to výs­tav:  2022 Inter­na­tion­al Draw­ing Tri­en­nale Wro­claw, City surfer res­i­den­cy and solo show, Prague, CZ, 2020 Salon Tché­coslo­vaque: Con­tem­po­rary Czech and Slo­va­kian paint­ing, Nation­al tech­nique library, Prague 2021 See u online, Hair­dresser’s Tomas Vesel­ka, Prague and plat­form Only­fans, 2018 Joy­ful, Umprum, Prague a další.

Získaná ocenění: 2019 Final­ist of the Czech art cri­tique prize for young painters 2019 Col­lec­tions , Kojoon pri­vate col­lec­tion of Iva Bízová, Prague, Patrik Šimon pri­vate col­lec­tion, Prague, Tomáš Ciba pri­vate col­lec­tion, Norim­berg, Lípa art col­lec­tion, Prague Art Fairs 2021 SWAB Art­fair Barcelona with NOD gallery, Prague, curat­ed by Pavel Kube­sa, 2019 Mar­ket art fair, Stock­holm, with Berlinskej mod­el gallery, Prague

Sdílet