Magna Mutatio Natron (1. místo — Hlasování poroty)

Autor : Kryštof Brůha
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Magna Muta­tio je název série děl, která zkouma­jí trans­for­ma­ci vybraného území v čase, konkrét­ně proměnu měst, kra­jiny, vod­ních toků a ledov­cov­ých útvarů. Mapová­na je promě­na území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování, divák nemohl ze své per­spek­tivy vní­mat. Díla tak nabízí makro pohled na danou problematiku.

Gen­er­a­tivní dig­itál­ní grafi­ka a video Magna Muta­tio / Natron zkoumá trans­for­ma­ci Natronového jez­era v sev­erní Tan­zanii v průběhu jed­no­ho roku. Jeze­ro Natron je unikát­ním přírod­ním úkazem. Netyp­icky vysoké pH jez­erní vody a teplota až 60°C, způ­sobené masivním výparem a tudíž nad­měrnou kon­cen­trací uhliči­tanu sod­ného, vytváří speci­fické pod­mínky druh sinic, které barví jeze­ro do čer­ve­na. Ten­to neob­vyk­lý jev je možné pozorovat i z vesmíru.

Magna Muta­tio využívá dataset Evrop­ské kos­mické agen­tu­ry ESA, jejíž pro­gram Coper­ni­cus se zabývá dálkovým průzkumem Země. ESA umožňu­je využí­vat záz­namy z ves­mírných družic Sen­tinel 1–5, které zkouma­jí povrch Země pomocí radarového a elek­tro­mag­net­ick­ého snímání.
Detail­ní úda­je ze satelitů slouží jako médi­um pro speci­ficky vytvořený algo­rit­mus, který generu­je obraz na zák­lad­ně vložených dat z daného mís­ta. Algo­rit­mus, který Magna Muta­tio používá, je jak­ousi lab­o­ra­toří pracu­jící podle pře­dem nas­tavených kritérií. Jed­notlivé pro­cesy na sebe vzá­jem­ně reagu­jí a vytváří nové situ­ace. Ten­to gen­er­a­tivní pro­ces je hlavním mech­a­nis­mem v kon­cep­tu Magna Muta­tio. Skrze novou per­spek­tivu Magna Muta­tio komu­niku­je svým jazykem gen­er­a­tivní predikce a algo­rit­mické vizual­izace real­i­ty, která se neustále proměňu­je ste­jně jako svět oko­lo nás.

O autorovi

Kryštof Brůha je inter­mediál­ní umělec tvořící v Praze. Ve svých dílech zkoumá oso­bitě zvolená prostředí a pros­to­ry, od envi­ron­men­tál­ních až po tech­no­log­ické a vir­tuál­ní. Zaměřu­je se na vlivy působící na tato mís­ta a na jejich celkovou trans­for­ma­ci v čase. Takové­to mapování pros­toru a času skrze umělecké arte­fak­ty nabízí divákovi nový pohled na real­i­tu. Brůha ve své prá­ci čas­to využívá vědecké metody, které se odráží v estet­ice jeho děl. Během evoluce jed­notlivých insta­lací využívá speci­ficky navržené algo­rit­my, gen­er­a­tivní design a stro­jové učení, při real­izaci pak pos­tupy reverzního inženýrství, Rapid Pro­to­typin­gu a CNC stro­jů. Na kon­ci pro­ce­su sto­jí orig­inál­ní umělecká díla, ve kterých můžeme pozorovat vliv tech­no­log­ick­ých a přírod­ních fenoménů.

Vys­tavu­je již od studií na pražské AVU, během kterých absolvo­val stáže na VŠUP a v Indone­sian Insti­tute of the Art. Vedle výs­tav v pražských galer­iích jako je Pragov­ka Gallery (2021), Stu­dio Prám (2020) nebo Atri­um na Žižkově (2020), byla jeho díla k vidění napřík­lad v Českém Krumlově (v rám­ci rezi­dence v Egon Schiele Art Cen­tru v roce 2018) nebo v Artemis Gallery v por­tu­gal­ském Lis­abonu (2022). Jeho krátkometrážní exper­i­men­tál­ní filmy (“Pro­log k Signum Supra” a “Res­onare De INTER Solaris”) byly uve­de­ny na MFDF Ji.hlava. Obdržel Cenu Grafi­ka roku 2019 a 2021 v kat­e­gorii „počí­tačová“, respek­tive „exper­i­men­tál­ní grafika“.

Sdílet