Kalendář

Autor : Silvie Vondřejcová
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Cyk­lus kaž­do­den­ních kre­seb s názvem KALENDÁŘ vytvářím už devatenác­tým rokem. Motivy Kalendářů se pos­tup­ně vyví­je­ly. Začala jsem banál­ní­mi, pro běžné nástěn­né kalendáře obvyk­lý­mi výjevy, přes různě kon­cep­tuál­ní počiny, jakým bylo překreslování náhod­ných fotek, nebo doku­men­tování rekon­strukce mého bytu. Další­mi motivy byl napřík­lad můj stín, moje mateřství, kres­by mých dětí… Oblí­bi­la jsem si také motiv kruhu – jed­no mís­to kolem doko­la, kůň ze všech stran, vsako­vací nádrž ze všech stran. To pro­to, že kruh opíše Země kolem Slunce za rok a já jeden Kalendář kres­lím také rok. Obvyk­lé je také zaz­na­menání změn v sou­vis­losti s roční­mi období­mi. V posled­ních třech letech jsou tématem KALENDÁŘŮ teploty.

O autorovi

Sil­vie Vondře­j­cová, se nar­o­di­la roku 1976, vys­tu­dovala Vysok­ou školu Uměleck­o­průmyslovou v Praze, obor Sklo v architek­tuře (prof. Mar­i­an Karel). Věnu­je se grafice, tisku, ilustracím.

Samostat­né výs­tavy (výběr):
2009 ČASOSBĚRNÉ PROJEKTY (se Sylvou Fran­cov­ou), galerie VŠUP v Praze
2007 OTÁZKY, galerie Na zdi – Art­Wall v Praze
1999 SPACE PICTURE, New­space gallery v Syd­ney, Austrálie
Skupinové výs­tavy (výběr)
2013 PANEL STORY, Galéria měs­ta Bratislavy, Slovensko
2013 MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST, galerie Armatur­ka v Ústí n. Labem (společné dílo se S. Francovou)
2012 Art­Wall — links (společné dílo se Sylvou Francovou)
2011 HANDS FREE BREAST PUMP, galerie ProstorR2 Brno
2011 VELOCYPEDIA, Galerie Národ­ní tech­nické kni­hovny v Praze
2010 AKCE ZET, galerie Emi­la Fil­ly (Armatur­ka) v Ústí nad Labem
2010 LIMITY TĚLA, galerie Národ­ní tech­nické kni­hovny v Praze
2009 VELMI KŘEHKÉ VZTAHY, galerie Armatur­ka v Ústí nad Labem
2009 RODINNÁ POHODA, Nos­tický palác v Praze
2006 I – DIRECT ONTOLOGY, Seces­sion ve Víd­ni, Rakousko
2006 I – DIRECT ONTOLOGY, galerie Futu­ra v Praze
2005 STRACH VE MĚSTĚ, Galerie Kri­tiků v Praze
2005 RISD – VŠUP, galerie VŠUP v Praze
2005 I – NARROW FOCUS, Tranz­it dielne v Bratislavě, Slovensko
2003 ZAMĚSTNANOST, NoD v Praze
2003 5 ŽEN, 5 OTÁZEK, galerie Jelení v Praze

Kni­hy
2021 BÁCHORKY A POVĚSTI ZE RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
– ilus­trace k pub­likaci, vyda­lo měs­to Rtyně v Podkrkonoší
2019 PRVNÍ – STATEČNÉ – JEDINEČNÉ
– autorská kni­ha s Janou Ren­ner, vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ
2016 PROSTOROVÉ OMALOVÁNKY – autorská kni­ha, vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada

Sdílet