In process

Autor : Olivie Dvořáková
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

TVŮRČÍ PROCESY IL MAGNIFICA

Inspirací umělecké tvor­by Il Mag­nifi­ca jsou prožitky z jeho hlubokých med­i­tací, které své­mu pub­liku zprostřed­kovává svý­mi obrazy.

Vrchol­nou rovi­nou jsou jeho zcela unikát­ní formy obrazů na betonové stěně, kde pod jeho ruka­ma netradičním pro­ce­sem vzniká jedinečná fotografická fres­ka. Samozře­j­mostí takového díla je jeho nepřenos­nost a věčné spo­jení s vybraným pro­s­torem, jehož hod­no­ta tím nenávrat­ně stoupá. Odle­hče­nou rovi­nou děl Il Mag­nifi­ca jsou, pro něj již charak­ter­i­stické, fotografické fresky na přenos­ných objek­tech. V první fázi propůjču­je svůj zrak fotografické čočce a rozsáh­lé­mu fotografick­é­mu pro­ce­su. Výsled­kem je ojed­inělá umělecká fotografie, která je v živém dia­logu s pro­s­torem, do kterého je umisťová­na, a s charak­terem zadavatele.

Původ­ní orig­inál­ní fotografie je poté zapečetě­na do NFT for­má­tu a násled­ně nenávrat­ně smazá­na ve všech jejích dig­itál­ních podobách.

Il Mag­nifi­co tak vytváří jedinečný kom­plet­ní sou­bor tří k sobě patřících uměleck­ých objek­tů v podobě Mod­erní fotografické fresky umístěné v/na nemovi­tosti, fotografick­ou fresku na přenos­ném médiu a orig­inál­ní fotografii exis­tu­jící v jed­iném for­má­tu NFT.

Kaž­dou část souboru si lze pořídit zvlášť, nebo jako kom­pak­t­ní sou­bor děl vhod­ných zejmé­na do uměleck­ých sbírek. Jed­nou ročně vydává Il Mag­nifi­co vol­ně prode­j­nou kolek­ci své umělecké triády. V ostat­ních pří­padech lze jeho díla získat pouze v rám­ci jeho tvor­by zakázkových děl.

TVORBA: BIRDS OF MIND IN PROCESS

Kolekce je věnová­na ptactvu jako sym­bolu trans­for­ma­ce, nesm­rtel­nos­ti a znovuzrození. Obrazy lze pro­to využít k man­i­festaci přání a jejich zhmot­nění v pří­tom­nos­ti. Inspirací pro vznik této kolekce je první viděný obraz z Mag­nifi­covi med­i­tace. Jed­ná se o vůbec první obraz, který byl schop­ný v med­itaci vidět. Názvy obrazů reflek­tu­jí pro­cesy metody med­i­tace a kore­spon­du­jí s dějem, který se v nich odehrává.

Dílo s názvem IN PROCESS zachy­cu­je prchavý moment z ptačí říše, kde má každý pohyb svůj dokon­alý smysl a je doprovázen napros­tou soustředěnos­tí ukotve­nou v okamžiku tady a teď.

Jed­ná se o dílo, které je jako jed­iné z kolekce BIRDS OF MIND určeno výhrad­ně pro převe­dení do for­má­tu NFT, v jehož jed­iné dig­itál­ní i fyz­ické podobě bude existovat.

KDO JSEM

Il Mag­nifi­co je má duše, ves­mír který se skrývá uvnitř mě. Není ani žena ani muž a zároveň je obo­jím, je vším, přírodou, zvířetem, člověkem, uměl­cem, ale hlavně ves­mírem. Moje úcta a respekt patří ves­míru, přírodě a vnitřní­mu sebe­poznání. Pracu­ji přede­vším se sebou, na svém vnitřním já se svo­jí duší. A své obra­zové a emoční prožitky z med­i­tací odhalu­ji a zpra­cov­ávám ve svých obrazech. Požívám k tomu různé metody a cvičení, napřík­lad: Wim Hofovu meto­du, Shaolin­sky Qui Gong, jógu, meto­du kvan­tové terapie.

O autorovi

Více než pat­náct let se věnu­ji fotografii, téměř deset let jsem se věno­vala mód­ní fotografii a z toho jsem byla něko­lik let dvorním fotografem salonu Toni & Guy a nejúspěšnějšího českého návrháře Jiřího Kalfaře. V součas­né době se věnu­ji autorské umělecké fotografii a pracu­ji na své značce, ve které vys­tupu­ji pod jménem IL MAGNIFICO. Jeho součástí je vytváření z mých autorských fotografií mod­erní fotografické fresky pouze o jed­nom kuse. Myšlen­ka jak zajis­tit aby, se fotografie dále nešíři­ly a nekopírovaly, mě doved­la k využití for­má­tu NFT jako fixní a jedi­nou dig­itál­ní podobu fotografie použité na fresce.

webová strán­ka pro­jek­tu: www.lmgnfc.com

Vzdělání:

2007 — 2010 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ HELLICHOVA, PRAHA OBOR: FOTOGRAFICKÁ TVORBA A MÉDIA

2003 — 2007 STŘEDNÍ SOUKROMÁ UMĚLECKÁ ŠKOLA GRAFICKÁ, JIHLAVA OBOR: PROPAGAČNÍ VÝTVARNICTVÍ STUDIUM ZAKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Sdílet