Illustrated Glossary Of Terms

Autor : Anastasia Stročkova
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Vizuál­ní glosář pojmů, klíčových ter­mínů z ekolo­gie, udržitel­nos­ti a envi­ro­men­tál­ních studií.

Ekosys­té­mové služ­by ‑Ekosys­té­mové účet­nictví — Společen­ská sprá­va (Gov­er­nance) — Transformace/přechod k udržitel­nos­ti ‑Sociál­ně-eko­log­ický sys­tém — Udržitel­nost ‑Scénáře -(envi­ron­men­tál­ní) spravedl­nost a rovnost, Par­tic­i­pace, společná
tvor­ba znalostí a trans­dis­ci­pli­nari­ta — Ces­ty (směry) budoucího vývo­je- Biodiverzita

O autorovi

Autor­ka vytváří kon­cep­tuál­ní ilus­traci uži­tou pro velk­ou škálu pro­jek­tů. Věnu­je se tištěné i dig­itál­ní ilus­traci, od novi­nové a časopisecké tvor­by přes beletri­stické obálky a dět­ské kni­hy až po tvor­bu vizuál­ních stylů.
Stu­dovala na pražské UMPRUM v ateliéru ilus­trace a mezi její ocenění patří prestižní výběr na Bologna Chil­dren Book Fair 2014 s kni­hou “O Slonovi, který se bál výšky”.
Vytváří kolek­ci autorských ilus­trovaných printů, které jsou zas­toupe­ny v lokál­ních i zahraničních galeriích.
Čerstvě vyšla kni­ha Neza­pomenutel­né události (2021) nomi­nová­na na Zla­tou stuhu, Nasycení pětitisícového zás­tupu (2021), ze starších knih také Velká kni­ha Jedu (2020) a oceněný příběh O Slonovi, který se bál výšky (2014).
Od 2017 — ilus­trá­tor­ka na vol­né noze
2013 — 2017 UMPRUM ateliér Ilus­trace a grafiky
2015 Eras­mus+ Burg Giebichen­stein Uni­ver­si­ty of Art and Design Halle, Georg Berber (Atak) studio
2010 — 2013 Fakul­ta Ladisla­va Sut­nara v Plzni, ateliér Ilustrace

Sdílet