Human/Non-human_Golden Bee

Autor : Veronika Drahotová
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Počí­tačová koláž navazu­je na obra­zovou sérii Human/Non-human. Obsah vychází z pod­kladů k mému vizuál­ního deníku pro tuto sérii. Nechy­bí zde horniny, surové i opra­co­v­ané, kráp­níkové jeskyně apod. Ty pro mě reprezen­tu­jí zák­lad a zároveň čas a jeho trvání. Je zde i křišťál z mé sbírky min­erálů a jeho odlesky.
Série Human / Non-Human směřu­je k otázkám lid­ského a nelid­ského. Hran­ice člově­ka jako jed­notlivce i druhu zkoumá kon­frontaci se společen­ský­mi živočišný­mi druhy, umělou inteligencí nebo přírod­ní­mi energie­mi. Táže se po zdro­jích poc­i­tu lid­ské nadřazenos­ti a kri­t­icky reflek­tu­je pozi­ci člově­ka ve světě. Ústřed­ním motivem celé série i této konkrét­ní práce je včela, jako nejprospěšnější bytost na zemi. Celá kom­poz­ice mimo jiné také svou cen­trál­nos­tí působí jako oltář, zároveň zde používám výraz­nou barevnost, ta je zase o odvaze. Někdy musíme zau­j­mout extrém­ní stanovisko, někdy musíme riskovat….
Další­mi motivy jsou plas­tový bílý koník z mé sbírky podi­vných malých arte­fak­tů, který mi připomíná dílo mého oblíbeného auto­ra Alé­na Diviše. Ruka, jež odpad­la ze sošky Ježíše, jsou Velikonoce, krys­taly, krás­ná geome­trie, čis­to­ta, svět­lo. Za krys­talem je kus alob­alu, přestože krás­ně jedovatě růžový a jak­si hraničně estet­ický, je to stále odpad. Cen­trál­ní motiv je včela, ta byla prohláše­na aktuál­ně nejdůležitější bytostí na světě. Udělala jsem dvě napro­ti sobě, jako gen­derové pro­tějšky, jež při troše fan­tazie mohou připomí­nat tvar srd­ce, v pozadí pak elek­trická svatozář.

O autorovi

Veroni­ka Dra­ho­tová je malíř­ka. Věnu­je se také tvor­bě koláží, fotografií, videí, objek­tů, insta­lací, děl ve veře­jném pros­toru a skupinových per­for­mancí. Vyjadřu­je se většinou
prostřed­nictvím rozsáh­lých obra­zových cyk­lů. Charak­ter­izu­je je výrazná sym­bo­l­i­ka, jejíž opaku­jící se prvky (duha, srd­ce, pla­me­ny, zajíc, obušek) a ustálené obsa­hové okruhy
propo­ju­jí jed­notlivé cyk­ly dohro­mady. Malířské dílo vychází z kla­sick­ého školení, využívá však širok­ou škálu výra­zových prostřed­ků a jazy­ka soudobé vizuál­ní kultury.
Studi­um na Akademii výt­varných umění v Praze Veroni­ka Dra­ho­tová dokonči­la v roce 2000. Prošla ateliéry malířství Jiřího Sop­ka, kla­sické mal­by Zdeň­ka Berana a ateliéru vizuální
komu­nikace Jiřího Davi­da. Součástí stu­dia byla půl­roční stáž na San Fran­cis­co Art insti­tute. V letech 2002–2004 ved­la galerii HOME v Praze. Zde se podílela na řadě kurá­torských projektů
českých i zahraničních uměl­ců, napřík­lad na výs­tavě slovin­ské skupiny IRWIN, Irwin at Home. Vlast­ní tvor­bu prezen­to­vala na více než dvaceti samostat­ných výs­tavách v České
repub­lice, v USA, Japon­sku a Evropě a účast­ni­la se mno­ha skupinových výstav.

Samostat­né výs­tavy (výběr)
2020: Human / Non-Human // Člověk / Nečlověk, IDL, Prague, CZ
2020: Vrhám Stín /Casting Shad­ow, Art­park, Rudolfinum Gallery, Prague, CZ
2019: Přilož Polínko (s Hanou Poislovou), Galerie Jáma, Ostra­va, CZ
2019: Frag­ments Of Free­dom, Zámek Dobro­hoř, CZ
2017: Degrees of Free­dom, Galerie 207, Prague, CZ
2016: Space Flow, Le Palais, Prague, CZ
2016: Hyper Flow, Berlín­ský mod­el, Prague, CZ
2015: Form of Infin­i­ty, Emblem, Prague, CZ
2015: Space Dust Left­overs, DIVO Insti­tute, Kolín, CZ
2015: Mas­sive Mem­o­ry, Kam­pa Gallery, Sovovy mlýny, Prague, CZ
2014: Ale/But, Černá labuť, Pra­ha, CZ
2014: Until the End of Time, Pier­sone, Pra­ha, CZ
2013: The­o­ry of Noth­ing, Berlínskej model,Praha , CZ
2012: 12, Gam­bit Gallery, Prague , CZ
2012: Sug­ar Choice, Prinz Prager Gallery, Prague
2012: The Locked Camber‘s Chal­lenge, Uffo Gallery, CZ
2011: THEY_I (dohro­mady s Nikolou Semotanovou), Galerie Trafač­ka, Prague, CZ
2009: MEMPLEX CITY,Galerie Icon, Pra­ha, CZ
2008: MEMPLEX RIP,Galerie Blan­sko, CZ
2005: AUTOREVERS, Galerie Kri­tiků, Pra­ha, CZ
2004: Před­bežná ori­en­tace, Galerie Chro­mo­zome, Berlin, D
2004: ALI-EN-ACE. Galerie FUTURA, Pra­ha, CZ
2002: Lat­est Art, Ver­non Fine Art, Pra­ha, CZ
2001: GRAVE, galerie Remont, Bělehrad, YU
2001: Mind the Heart, galerie Behe­mot, Pra­ha, CZ

Sdílet