Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Vytvoření díla Heart­beat bylo inspirováno ideál­ním pulzem tluko­tu lid­ského srd­ce a tím je 60 úderů za min­u­tu, čili kaž­dou sekun­du jeden úder.

Samot­né dílo pulzu­je v dané frekven­ci a je vytvořeno sumářem pix­elů v pros­toru. Jed­ná se o síť  19 x 19 bodů, čímž vytváří struk­tu­ru 361 bodů. Jed­nič­ka na kon­ci charak­ter­izu­je jed­notlivce a čís­lo 360 odkazu­je na samot­né nekonečno, či kružni­ci, kter­ou jsme my, jako lidé, stále nepochopili a nero­zluštili, zda Ludol­fo­vo čís­lo, nebo- li  “pí”, je nekonečné čís­lo a jistým způ­sobem tedy odkazu­je na nekonečno samot­ného bytí.

Grafi­ka pracu­je na zák­ladě kon­trastu vlast­ního tvaru, jako komu­nikace dvou zák­lad­ních tvarů a to kružnice a čtverce, či koule a krych­le. Struk­tu­ra je posunuta v pros­toru v násobku 10 ste­jných částí za sebou. Čís­lo 10 je sym­bol­ická dvo­jková čísel­ná sous­ta­va, která zapisu­je hod­no­ty pomocí dvou sym­bolů 0 a 1. Samot­ný vizuál grafiky v per­spek­tivě odkazu­je na nekoneč­nou lid­sk­ou ces­tu vývo­je. V konečném důsled­ku jde o hru pře­poč­tu v samot­né metaforické sym­bo­l­ice 19 x 19 = 361 /1 — jed­notlivec / 360 x 10 = 3600/ 3600 : 60 = 60 — ideál­ní lid­ský pulz srdce.

O autorovi

Ašot Haas se nar­o­dil v Moskvě v roce 1981, nyní žije na Sloven­sku. Vys­tu­doval  Sec­ondary Gram­mer School of Fine Arts – Plas­tic Stone Art – V. Pohanka, byl součástí ateliérů Š. Kleina, J. Gavu­la nebo J. Meliše.

Samostat­né výs­tavy (výběr):

2021 — RESONANCE OF LIGHT/ ASOT HAAS & KVANT/ Inche­ba Expo Arena/ Bratisla­va — SLOVAKIA
2020 — ASOT HAAS — Bel­lart Gallery — Vien­na — AUSTRIA
2019 — ASOT HAAS — Kunsthalle/ Hala ume­nia Košice — SLOVAKIA
2018 — R.O.S. — Turiec Gallery — Mar­tin — SLOVAKIA
2017 — INSIDE — Rosenfeld´s palace — Žili­na — SLOVAKIA
2017 — EXPLOSION — Kasárne/ Kul­tur­park, Gallery Alfa — Kosice — SLOVAKIA
2015 — AH — Creutzberg | Van Dun Con­tem­po­rary Art Gal­leries — Ois­ter­wijk — NEDERLAND
2015 — Svět­lo tančí v kruhu — Gallery Zavod­ny — Mikulov — CZECH REPUBLIC
2014 — LAYOUT / LIGHT OUT — Riv­er Gallery — Bratisla­va — SLOVAKIA
2013 — INSIDE — Ned­bal­ka Gallery — Bratisla­va — SLOVAKIA
2013 — Lit up ! — Dvo­rak Sec Con­tem­po­rary — Pra­ha — CZECH REPUBLIC
2013 — AxBxC — TRIVJEDNOM — Bratisla­va — SLOVAKIA
2012 — ZA HRANICAMI GEOMETRIE ? — Galéria ume­nia Ernes­ta Zmetá­ka — Nové Zámky — SLOVAKIA
2010 — AŠOT HAAS & NENAD BRANKOVIC / 3366 — Art Gallery Nova — Bratisla­va — SLOVAKIA
2009/10 — ART FROM CODE — indi­vid­ual exhi­bi­tion — gallery Z — BA — SLOVAKIA
2009 — PUZZLE — Ašot Haas & Nenad Brankovič — Art Gallery Nova — BA — SLOVAKIA
2007 — O in O – indi­vid­ual exhi­bi­tion – Art Gallery Nova — BA — SLOVAKIA

Ocenění:

2019
ILDA Awards / 2nd Innovative/ Art / “ASOT”, KVANT Ltd/ Frank­furt am Main — Germany
2007
1.Cena Galérie NOVA za sklo — CZ/SK 1st place for Glass Award Gallery NOVA — CZ/SK
2006
1.miesto za krátkometrážny film “MOTHER WIT” prezen­to­vanom na mez­i­nar­o­d­nom fil­movom fes­ti­vale — IFF Bratisla­va / Movie Fes­ti­val IFF Bratisla­va — 1st place for 1 minute movie “moth­er wit”

Sdílet