Fragmentace

Autor : Petr Jánošík
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Naše společnost byla v min­u­losti osu­dově poz­na­mená­na dvě­ma dějin­ný­mi prvky. A to naci­stick­ou oku­pací a Rusk­ou oku­pací. To se na nás nes­maza­tel­ně podepsalo.
Výsled­kem je nesmiřitel­nost různých vrstev společnos­ti, tedy její frag­men­tace. A to v různých směrech. Napřík­lad gen­er­ačních. Z toho lze usou­dit, že Česká repub­li­ka ještě nepatří ke sta­bil­ním evrop­ským demokraciím. Můj grafický list se snaží upo­zor­nit na to, že se naše společnost nachází v kri­t­ick­ém bodě a výsledek je nejistý.

O autorovi

Petr Jánošík se nar­o­dil v roce 1965. Výt­varné­mu umění se věnu­je od roku 1989  a to ole­jo­ma­l­bě a kom­bi­no­vané tech­nice. Dále se také věnu­je dig­itál­ní grafice, fotografování a psaní knih.

Sdílet