Existence mezi dimenzemi

Autor : Boem Aleš
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Esence okamžiku, kdy z ves­míru ses­toupí idea do naše­ho fyz­ick­ého svě­ta. Skrze první náčrt. V první skice je vždy čistá radost z tvor­by. Unikát­ní objek­ty bal­an­cu­jící na hraně metaver­su a skutečného svě­ta, které lze zhmot­nit pomocí 3D tiskáren. Kolekce lim­i­to­vaných sběra­tel­ských váz ukazu­je pro­ces proměny od nápadu přes skicu ke skutečné siluetě předmětu.

Mod­e­ly je možné tisknout na domácích FFF tiskárnách, popř. pro­fe­sionál­ní­mi tiskový­mi služba­mi SLS nebo col­or­full MJF tech­nikou. Mohou být prove­de­ny v jakékoli velikosti, barvě popř materiálu.
Tyto sběra­tel­ské před­mě­ty mohou být vys­tave­ny jako tro­jrozměrné umělecké dílo a jsou tedy deko­ra­tivní samy o sobě.

O autorovi

Aleš Boem se nar­o­dil v roce 1990 v Klad­ně, vys­tu­doval Vysok­ou školu uměleck­o­průmyslovou , kdy půso­bil v ateliéru D3 pod vedením Micha­la Froň­ka a Jana Němeč­ka. Nyní je zak­la­datelem dig­itál­ního desig­nového obchodu s STL mod­e­ly pro 3D tisk a desig­nového stu­dia Boem stu­dio. V min­u­losti byl designérem a hlavním autorem vítězného návrhu pro Českého pavilonu EXPO v Kazach­stánu a mobil­iáře a zastávek pro Prahu.

Sdílet