Duhovka

Autor : Silvie Vondřejcová
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Zák­lad­ním prvkem prezen­to­vané grafiky je barevný teplot­ní graf, který tvoří duhovku jakéhosi oka. V gra­fu je zaz­na­menáno 8 760 teplot­ních úda­jů, jak jsou ulože­ny na webu in-počasí.cz. Úda­je jsou z roku 2016 a naměře­ny byly v meteostani­ci Býšť.
Zaz­na­mená­vala jsem pro­to teplo­ty, které jsem částečně i proží­vala a které ovlivňu­jí stav zahrady o kter­ou pomáhám pečo­vat své matce. Jed­notlivé dny jsou v grafice zane­se­ny jako pruhy vedoucí od stře­du ven. Graf je ori­en­tován jako kom­pas nebo hodiny – pří­mo nahoře je předěl – předěl roku (Nový rok), předěl dne (půl­noc), předěl stupňů kom­pa­su (360°je zároveň 0°). Pruhy jsou rozděle­ny na 24 polí pro 24 hodin každého dne.
Další vrstvou gra­fu je vyz­načení svět­la a tmy (dne a noci) a také svi­tu měsíce. Zají­mavým detailem zde je jarní a podz­im­ní změ­na času, kde jinak plynulé tvary schodovitě uskočí.
V násled­ném kroku jsem si barevná políč­ka rozdělila do skupin se ste­jný­mi hod­no­ta­mi a ty jsem pak různě vypí­nala a zapí­nala. Vznikla tak dig­itál­ní ani­mace s názvem TEPLOTY 2016. Na začátku této ani­mace je vysvětleni, co jed­notlivé prvky gra­fu znamenají.

ORLOJ (des­ka velkých mno­ha­funkčních nástěn­ných hodin)
V jed­né mojí před­stavě se tato grafi­ka stává cifer­níkem obrovských nástěn­ných hodin (obrovských pro­to, aby barevná políč­ka byla dobře vidět), které kromě času ukazu­jí také datum, teplo­tu a dobu svi­tu slunce a fázi měsíce. Napros­to jsem ve své fan­tazii ujela, když jsem si začala před­stavo­vat, že cifer­ník je dig­itál­ní, aktuál­ní políčko je zvýrazněné a pře­barvu­je se v něm loňská teplota na aktuál­ní. Jed­nou za hod­inu by se pak přehrál zrych­lený vývoj teplot v čase…

O autorovi

Sil­vie Vondře­j­cová, se nar­o­di­la roku 1976, vys­tu­dovala Vysok­ou školu Uměleck­o­průmyslovou v Praze, obor Sklo v architek­tuře (prof. Mar­i­an Karel). Věnu­je se grafice, tisku, ilustracím.

Samostat­né výs­tavy (výběr):
2009 ČASOSBĚRNÉ PROJEKTY (se Sylvou Fran­cov­ou), galerie VŠUP v Praze
2007 OTÁZKY, galerie Na zdi – Art­Wall v Praze
1999 SPACE PICTURE, New­space gallery v Syd­ney, Austrálie
Skupinové výs­tavy (výběr)
2013 PANEL STORY, Galéria měs­ta Bratislavy, Slovensko
2013 MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST, galerie Armatur­ka v Ústí n. Labem (společné dílo se S. Francovou)
2012 Art­Wall — links (společné dílo se Sylvou Francovou)
2011 HANDS FREE BREAST PUMP, galerie ProstorR2 Brno
2011 VELOCYPEDIA, Galerie Národ­ní tech­nické kni­hovny v Praze
2010 AKCE ZET, galerie Emi­la Fil­ly (Armatur­ka) v Ústí nad Labem
2010 LIMITY TĚLA, galerie Národ­ní tech­nické kni­hovny v Praze
2009 VELMI KŘEHKÉ VZTAHY, galerie Armatur­ka v Ústí nad Labem
2009 RODINNÁ POHODA, Nos­tický palác v Praze
2006 I – DIRECT ONTOLOGY, Seces­sion ve Víd­ni, Rakousko
2006 I – DIRECT ONTOLOGY, galerie Futu­ra v Praze
2005 STRACH VE MĚSTĚ, Galerie Kri­tiků v Praze
2005 RISD – VŠUP, galerie VŠUP v Praze
2005 I – NARROW FOCUS, Tranz­it dielne v Bratislavě, Slovensko
2003 ZAMĚSTNANOST, NoD v Praze
2003 5 ŽEN, 5 OTÁZEK, galerie Jelení v Praze

Kni­hy
2021 BÁCHORKY A POVĚSTI ZE RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
– ilus­trace k pub­likaci, vyda­lo měs­to Rtyně v Podkrkonoší
2019 PRVNÍ – STATEČNÉ – JEDINEČNÉ
– autorská kni­ha s Janou Ren­ner, vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ
2016 PROSTOROVÉ OMALOVÁNKY – autorská kni­ha, vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada

Sdílet