Cyklo Crypto Club

Autor : Adéla Režná
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

Zák­lad­ní sbír­ka pro­jek­tu Cyk­lo Cryp­to Club se skládá z cyk­listů různého druhu (od grav­elistů, sjez­dařů, po měst­ská retro kola, přes muže, ženy, psy, med­vědy… či Chew­bac­ca na BMX-ce? …).
Možnos­tí je nekonečno, a tak si každý může pořídit svůj charak­ter, který jej nejvíce vys­ti­hu­je nebo se kterým se nejvíce ztotožňuje.
A proč si zak­oupit takového cyk­lo — avatara? Pro­tože po zak­oupení se stáváte právo­plat­ným člen­em Cyk­lo Cryp­to Clubu a můžete si vybírat
“kar­tičky” z rozšířené sbírky, která bude obsa­ho­vat kat­e­gorie jako je typ terénu, kola, cyk­li­stické, oblečení, vybavení a pod. Můžete si tak vytvořit svo­ji vlast­ní sbírku, která budu­je váš cyk­locharak­ter, vys­ti­hu­jící real­i­tu nebo vaši touhu.
Ku přík­ladu: Já cyk­lo — nadšenec bych si koupi­la avatara — ženu na grav­el kole. Násled­ně bych si z rozšířené sbírky vybrala lesní terén, Nor­co kolo, Spe­cial­ized kraťasy, Maap dres atd.
Kromě hlavního avatara a kat­e­gorií z rozšířené sbírky budou vycházet bonusové sbírky. Např. vítě­zové aktuál­ního závo­du, Star Wars edi­tion a pod. Mým snem a hlavním cílem je navázat spoluprá­ci s cyk­li­stick­ý­mi značka­mi a připravo­vat členům klubu speciál­ní akce.
Sbír­ka má pros­tor a poten­ciál obrovského množství charak­terů, prostředí, před­mětů a jejich nekonečných kombinací.
Cyk­lis­ti­ka je lás­ka a má, věřím, že ne jen pro mě, vysok­ou sen­ti­men­tál­ní hod­no­tu a skvělý komu­nit­ní potenciál.

O autorovi

Adéla Režná se nar­o­di­la roku 1992 na Sloven­sku, vys­tu­dovala Vyšší odbornou školu Václa­va Hol­lara v Praze a násled­ně v letech 2012 ‑2018 absolvo­vala Vysok­ou školu výt­varných umění v Bratislavě. Nyní působí jako free­lancer, kdy převážně ilus­tru­je kni­hy jako např. Márin­ka Somarin­ka, Inakosti Sloven­ské nebo oceněné kni­hy Cukrové topánky či Vtačí atlas.

Sdílet