Anomaly Landscapes (3. místo — Hlasování diváků)

Autor : Jiří Beran
Zakoupit dílo na NFT marketu

Popis díla

V cen­tru mé pozornos­ti je téma „co se děje se světem a člověkem“. Narušení dnešní přírody svědčí o narušení člově­ka obec­ně i v jeho vztahu k ní.
Práce by měla reflek­to­vat původ­ní surový mater­iál, z něhož se kra­ji­na zrodi­la a jeho nekoneč­nou proměn­livost a odol­nost vůči času.
Kra­jiny jsou mod­e­lovány v pro­gra­mu Uni­ty HDRP a zobrazení jejich koloběhu naz­naču­je nikdy nekončící pro­ces. Jed­ná se o zobrazení max­imál­ně real­i­stické, pusté, neživé.
Proč jsem zvo­lil umění a proč právě umění kra­ji­no­m­al­by? Proč nehledám kri­zovost a nebezpečí pro člově­ka a civ­i­lizaci v tématu, které je takříka­jíc „po ruce“ — v zobrazení moci tech­niky? Na jisté opozi­ci tech­niky a umění/krajinomalby je kon­cept mé práce založen. Přede­vším tech­ni­ka i umění jsou dva způ­so­by „vzta­hování se“ člově­ka ke svě­tu, dva způ­so­by jeho „osvo­jování“, „přivlastňování“ svě­ta – poznávání.

Dnešek bych charak­ter­i­zo­val jako dobu, ve které se nám živ­ot jeví snad­nější, řešení situ­ací přís­tup­nější, zkrát­ka, jako dobu, ve které se pohy­bu­jeme na vlně ide­al­is­mu. Takový příst­up považu­ji za neu­držitel­ný. Vytváříme různá sché­ma­ta pomocí pro­gramá­torů a datových inženýrů, sché­ma­ta, která postrá­da­jí kul­turní rozměr a indi­vid­u­al­is­mus – před­stavu­jí prázdno.
Ve svých kra­jinách chci poukázat na ten­to stav, kde zdán­livě skvělé obsahu­je „trhliny“ v sobě samém.

O autorovi

Jiří Beran vys­tu­doval vizuál­ní komu­nikaci na Uni­verz­itě v Liber­ci. Nyní je ředitelem ve společnos­ti Upside down, která se zabývá nový­mi tech­nolo­gie­mi, zároveň má zkušenos­ti s vedením pro­jek­tů jako  Mars vir­tu­al­iza­tion for ESA Space Agency  nebo  VR project Mafia VR The Restora­tion, DNA repli­ca­tion visu­al­iza­tion App, Google store aj.

Sdílet