Přehled děl

Magna Mutatio Natron (1. místo — Hlasování poroty)

Kryštof Brůha

Magna Muta­tio je název série děl, která zkouma­jí trans­for­ma­ci vybraného území v čase, konkrét­ně proměnu měst, kra­jiny, vod­ních toků a ledov­cov­ých útvarů. Mapová­na je promě­na území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování, divák nemohl ze své per­spek­tivy vní­mat. Díla...

Wrap (2. místo — Hlasování poroty)

Michal Pustějovský

Wrap n.6 — video smyč­ka, 55 sekund. Za pomocí simulo­vaných fyzikál­ních zákonů ve 3d pros­toru autor vytváří dynam­ické situ­ace a obje­vu­je nový poten­ciál práce v čistě vir­tuál­ním světě.

Čtení vlny, 2022 (3. místo — Hlasování poroty)

Daniel Hanzlík

Dig­itál­ní obraz je výsled­nou kom­bi­nací všech 28 grafick­ých záz­namů mořských vln, které jsem vytvořil na bře­hu Andaman­ského moře v roce 2018. V jed­iném obraze tak shléd­neme škálu proměn­ných tvarových mutací vrstvených a fixo­vaných v čase. Dig­itál­ní ani­mace je tvoře­na sou­borem kre­seb, které jsou v ani­maci...

ÚL (1. místo — Hlasování diváků)

Petr Hajdyla

Včelí úly skládám do barevných kom­poz­ic odkazu­jících na zák­la­dy abstrak­t­ního malířství (Piet Mon­dri­an). Bar­va olupu­jící se z dřevěných úlu prozrazu­je původ­ní vrstvy nátěru a tex­tu­ru dře­va, pood­halu­je min­u­lost a dává vyni­knout vztahu mezi starým a novým. Vydávám se zpět na ces­tu k počátkům abstrakce a vracím...

Mood (2. místo — Hlasování diváků)

Bety Krňanská

Série obrazů s názvem Mood, (2020) využívá jazyk a typografii založe­nou na globál­ní main­streamové rapové a hip-hopové kul­tuře. Prostřed­nictvím slov jako „dream“, „classy“, „great“ nebo „hus­tle“, která se ve většině toho­to typu opaku­je jako mantra, poukazu­je dílo na absur­di­tu a pokry­tectví exis­tence mezi dvě­ma...

Anomaly Landscapes (3. místo — Hlasování diváků)

Jiří Beran

V cen­tru mé pozornos­ti je téma „co se děje se světem a člověkem“. Narušení dnešní přírody svědčí o narušení člově­ka obec­ně i v jeho vztahu k ní. Práce by měla reflek­to­vat původ­ní surový mater­iál, z něhož se kra­ji­na zrodi­la a jeho nekoneč­nou proměn­livost a odol­nost vůči času. Kra­jiny...

Simulace versus Realita

Anastasiia Polishchuk

Téma náhrad­ního plánu jsem pojala ve vol­bě media – práce s grafik­ou v počí­tači – nejpřís­tup­nějším nástro­jem v období lock­downu. Ref­er­ence – fotografie – pro prá­ci jsem nejdříve čer­pala z toho, co se mi podaři­lo pořídit dříve. A tak jsem je pos­tup­ně kom­bi­no­vala pomocí různých...

Sacred Sound

Andrea Mikyska

Pro­jekt Sacred Sound před­stavu­je vizuál­ní pojed­nání o schop­nos­ti stromů komu­niko­vat prostřed­nictvím sítí myko­rhizních hub. Ste­jně jako větši­na ros­tlin mají stromy sym­bi­otické vztahy s houba­mi, které žijí na jejich kořenech. Myko­rhizní síť fun­gu­je v obrovském měřítku a je přirovnává­na k podzem­ní­mu inter­ne­tu, který propo­ju­je celé lesy....

Duhovka

Silvie Vondřejcová

Zák­lad­ním prvkem prezen­to­vané grafiky je barevný teplot­ní graf, který tvoří duhovku jakéhosi oka. V gra­fu je zaz­na­menáno 8 760 teplot­ních úda­jů, jak jsou ulože­ny na webu in-počasí.cz. Úda­je jsou z roku 2016 a naměře­ny byly v meteostani­ci Býšť. Zaz­na­mená­vala jsem pro­to teplo­ty, které jsem částečně i proží­vala...

Kalendář

Silvie Vondřejcová

Cyk­lus kaž­do­den­ních kre­seb s názvem KALENDÁŘ vytvářím už devatenác­tým rokem. Motivy Kalendářů se pos­tup­ně vyví­je­ly. Začala jsem banál­ní­mi, pro běžné nástěn­né kalendáře obvyk­lý­mi výjevy, přes různě kon­cep­tuál­ní počiny, jakým bylo překreslování náhod­ných fotek, nebo doku­men­tování rekon­strukce mého bytu. Další­mi motivy byl...

Fragmentace

Petr Jánošík

Naše společnost byla v min­u­losti osu­dově poz­na­mená­na dvě­ma dějin­ný­mi prvky. A to naci­stick­ou oku­pací a Rusk­ou oku­pací. To se na nás nes­maza­tel­ně podepsalo. Výsled­kem je nesmiřitel­nost různých vrstev společnos­ti, tedy její frag­men­tace. A to v různých směrech. Napřík­lad gen­er­ačních. Z toho lze usou­dit, že Česká repub­li­ka...

Space dust Heartbeat

Veronika Drahotová

Počí­tačová koláž Space Dust_Heart Beat připomíná usazeniny, sed­i­men­ty, geo­log­ické vrstvy, tvarově potom srd­ce. Navazu­je na obra­zovou sérii “Space Dust Left­over / Zbytky ves­mírného pra­chu”. V pozadí se nachází vlasy, ty mají připomí­nat oheň, v popředí tluk­oucí srd­ce, sed­i­men­ty poc­itů… Dole je pojízd­ná...

Shape morf Azuro

Veronika Drahotová

Je další z koláží doplňu­jící sérii obra­zových objek­tů “Hyper Flow”. Inspirací a kon­ceptem jsou sed­i­men­ty /usazeniny/vrstvy/vrásnění, a to nejen ve fyz­ick­ém smys­lu, ale i ve vztahu k záz­namům času a paměti. Zelená plyšová hora jako odkaz dět­ských let a zlaté mraky. Barevné tvary jsou fotografick­ý­mi detai­ly mých...

Human/Non-human_Golden Bee

Veronika Drahotová

Počí­tačová koláž navazu­je na obra­zovou sérii Human/Non-human. Obsah vychází z pod­kladů k mému vizuál­ního deníku pro tuto sérii. Nechy­bí zde horniny, surové i opra­co­v­ané, kráp­níkové jeskyně apod. Ty pro mě reprezen­tu­jí zák­lad a zároveň čas a jeho trvání. Je zde i křišťál z mé sbírky min­erálů a jeho...

Východ slunce

Martin Hirth

Po tem­né noci přichází svět­lo… Energie, která překoná všech­no, nabi­je nás před další tem­no­tou, která všech­no pohltí… Zároveň vždy přichází nový úsvit…

Velryba

Martin Hirth

Kratičká 3D ani­mace vel­ry­by poma­lo­vané mým obrazem jako NFT… Po nascanování QR kódu pomocí tele­fonu si mal­ou vel­ry­bu pře­ne­sete v rozšířené real­itě k Vám a může s vámi bydlet kdeko­liv budete chtít.

Roots

Daniel Kyncl

Roots, koře­ny… všich­ni máme nějaké koře­ny, pod­houbí, které vás chtě nechtě for­mu­je. Již od útlého věku na vás působí mno­ho fak­torů, které ovlivňu­jí váš život… — - - Dig­itál­ní mal­ba kom­bin­u­je dva „štětce“ a to roztřepený a neuh­lazený černý s bílým hlad­kým. Mal­ba pracu­je s tím­to kon­trastem....

Soudní skicy

Dante Daniel Hartl

Série Soud­ní ski­cy navazu­je na dlou­ho­le­tou tradi­ci zaz­na­menávání soud­ních sporů prostřednictvím kre­seb. Tato praxe stále přetrvává v mno­ha částech světa, jelikož opro­ti fotoaparátům není tolik rušivá. Jed­iným rozdílem je, že se dnes tyto kres­by čas­to vytvářejí na tabletech. Výsled­kem je zvlášt­ní...

Rekurze v prostoru

Aleš Svoboda

Pro­jekt je gen­er­a­tivní počí­tačové dílo, které pracu­je s rekurzí čtver­ců. Série barevných rekurzivních čtver­ců se vrství v náhod­ných barevných sledech v dané ploše. Rozvoj díla může různým způ­sobem zohledňo­vat vzá­jem­né poz­ice, nebo překrý­vat jed­notlivé čtverce rekurzivního rozvoje.

Cycle n2

Michal Pustějovský

Cycle n.2, video smyč­ka, 26 sekund. Autor kom­ponu­je ve 3d pros­toru podob­ně jako ve fyz­ick­ém světě. Za pomocí svět­la a stínů vytváří krátké cyk­lické situ­ace ve vir­tuál­ním světě.

Cycle n1

Michal Pustějovský

Cycle n.1, video smyč­ka,  26 sekund. Autor kom­ponu­je ve 3d pros­toru podob­ně jako ve fyz­ick­ém světě. Za pomocí svět­la a stínů vytváří krátké cyk­lické situ­ace ve vir­tuál­ním světě.

ND 01

Richard Králíček

Jed­ná se o části sférick­ého skenu 3D pros­toru za pomo­ci ortografick­ého pohle­du v pro­gra­mu Blender. „ND“ je zkrat­ka No Depth, (žád­ná hloub­ka). 01 je označení série. Hloub­ka je opticky urče­na úběžníky, čím dále je ste­jně veliký objekt, tím menší se nám opticky...

Take off

Matouš Fiala

Objekt mod­e­lo­vaný v 3d soft­waru s využitím pokročilé gen­er­a­tivní fyziky, dále edi­tován v grafick­ých soft­warech. Jde spíše o for­mál­ní dílo, i když jistá míra speku­lace o tech­nologii budouc­nos­ti a magii je zde tématická.

Weekly news poster

Adéla Režná

Week­ly News je před­stavení uměleck­ého díla na pravidel­né týden­ní bázi. Každé dílo reflek­tu­je dění ve svě­tovém zpravo­da­jství z aktuál­ního týdne. Jed­ná se o poměrně kom­plexní jedinečné a neopako­vatel­né umělecké dílo. Ústředím obrazu je vždy novi­nový stánek jako nos­tal­gický sym­bol, kolem kterého se všech­no...

Cyklo Crypto Club

Adéla Režná

Zák­lad­ní sbír­ka pro­jek­tu Cyk­lo Cryp­to Club se skládá z cyk­listů různého druhu (od grav­elistů, sjez­dařů, po měst­ská retro kola, přes muže, ženy, psy, med­vědy… či Chew­bac­ca na BMX-ce? …). Možnos­tí je nekonečno, a tak si každý může pořídit svůj charak­ter, který jej nejvíce...

Sun

Ašot Haas

Slunce, jako nejbližší hvěz­da na které jsme pří­mo závis­lí a bez které by naše plan­e­ta neex­is­to­vala, se sta­lo východiskem pro sérii grafik pod názvem SUN. Fotografie Slunce, získaná pomocí Hub­bleo­va teleskopu, je přes struk­turál­ní síť trans­for­mová­na do 3D a násled­ně vizual­i­zová­na v různých...

Morphology

Marek Ehrenberger

Mor­folo­gie jako nekonečné vzá­jem­né promítání jed­notlivých charak­terů součas­né indi­vid­u­al­i­zo­vané společnosti.

“State of Affairs”

Daniel Fokin

“State of Affairs” přináší vizual­izaci vztahu osob­nos­ti a kul­tu­ry, vztahu mezi jed­ním a mno­hý­mi.  Naše kul­turní dědictví defin­u­je sociál­ní stan­dardy a morál­ní normy. V této sérii prací je zas­toupe­na kul­tura prostřed­nictvím rozložení rámu. Rám je to, z čeho lze postavit celou kon­struk­ci. Rám udržu­je vizuál­ní...

Putinka

Jiří Černický

Putin­ka — tech­nick­ou spolu­au­tork­ou je 3D ani­má­tor­ka Klára Míčková.   Kon­cept NFT spočívá v tom, že ukazu­je obří mon­u­ment Puti­na (ve sty­lu oslavných total­it­ních soch) z pohle­du dronu. Tato socha, připomí­na­jící sochu boha Dia, Hélia či Posei­dona, vítá kohokoli, kdo se blíží...

Vizualizace a animace vintage oděvu jako koncepce udržitelnosti

Viktoriya Bakhankova

Možnost zachránit vin­tage oděv na neomezenou dobu. Vin­tage oděv do dig­itál­ních filmů a do počí­tačových her. Dig­itál­ní móda jako kon­cept pro sběratele unikát­ního oděvu různých dob a stylů, ze kterých dá se udělat sbír­ka a nechat vol­né mís­to v šat­níku. Dig­itál­ní oděv jako způ­sob...

Osvícení

Jakub Řídký

Osví­cení je video, zobrazu­jící ani­movanou dig­itál­ní mal­bu s motivem svět­la. Abstrak­ci, která v kon­tak­tu s ilu­zorním světlem teprve odhalu­je svo­ji konkrét­ní pla­s­tick­ou podobu. Odkrývá vrstvy smyšlených mater­iálů. Jejich struk­tu­ru, odlesk, schop­nost svět­lo absorbo­vat. Svět­lo je zde nenásil­nou pulzu­jící vrstvou, která obraz konkretizu­je. Artiku­lu­je...

Existence mezi dimenzemi

Boem Aleš

Esence okamžiku, kdy z ves­míru ses­toupí idea do naše­ho fyz­ick­ého svě­ta. Skrze první náčrt. V první skice je vždy čistá radost z tvor­by. Unikát­ní objek­ty bal­an­cu­jící na hraně metaver­su a skutečného svě­ta, které lze zhmot­nit pomocí 3D tiskáren. Kolekce lim­i­to­vaných sběra­tel­ských váz ukazu­je pro­ces...

Struktura večerního lesa

Jakub Sýkora

Vizuál­ní minibáseň, kter­ou jsem vytvořil, se snaží o vys­tižení nála­dy večerního lesa, v němž vnímám urči­tou struk­tur­ovanost, pří­tom­nou v přírodě samot­né. Od atom­ární mřížky, ze které je vše složeno, přes struk­tu­ry v žilkování listů stromů, umístění větví, letokruhů… až po velké celky – rozmístění...

Mrakodrap

Jiří Černický

Mrako­drap — tech­nick­ým spolu­au­torem je 3D ani­má­tor Ondřej Rakušan.   Jde o stat­ický, časos­běrný záběr na mís­to, ze kterého stále doko­la vyrůstá obří mrako­drap, v jakém­si down­townu ambi­ciozního velkoměs­ta typu Dubaj, Sin­ga­pur, Hong Kong, Thaipey, atd… Super­mod­erní mrako­drap ros­te ambi­ciozně vzhůru do...

Srůstání

Radka Bodzewicz

Srůstání 3D VR fig­urál­ní model Pro sérii fig­urál­ních mod­elů jsem zvo­lila název “Srůstání”. Věnu­ji se v ní pos­tup­né­mu abstra­hování mod­e­lo­vaného těla. Mod­e­ly vytvářím ve vir­tuál­ní real­itě, kter­ou již delší dobu ve své tvor­bě využívám. Pros­tor vir­tuál­ní real­i­ty je pro mě vel­mi odlišný...

Illustrated Glossary Of Terms

Anastasia Stročkova

Vizuál­ní glosář pojmů, klíčových ter­mínů z ekolo­gie, udržitel­nos­ti a envi­ro­men­tál­ních studií. Ekosys­té­mové služ­by ‑Ekosys­té­mové účet­nictví — Společen­ská sprá­va (Gov­er­nance) — Transformace/přechod k udržitel­nos­ti ‑Sociál­ně-eko­log­ický sys­tém — Udržitel­nost ‑Scénáře -(envi­ron­men­tál­ní) spravedl­nost a rovnost, Par­tic­i­pace, společná tvor­ba znalostí a trans­dis­ci­pli­nari­ta — Ces­ty (směry) budoucího vývo­je- Biodiverzita

Zapyramidění

Jan Machálek

Sérii grafik ZAPYRAMIDĚNÍ jsem vytvořil vlast­ně úplnou náhodou, díky hře se zák­lad­ní­mi geo­met­rick­ý­mi tvary, jejich kom­bi­nace­mi a barvami. Jed­na­lo se o zkoušku toho, jak spolu různé geo­met­rické kom­bi­nace reagu­jí, fun­gu­jí a jak může naše vnímání ovlivnit změ­na barvy. Myšlen­ka a vzh­led pyra­midy vznikl poté,...

Heartbeat

Ašot Haas

Vytvoření díla Heart­beat bylo inspirováno ideál­ním pulzem tluko­tu lid­ského srd­ce a tím je 60 úderů za min­u­tu, čili kaž­dou sekun­du jeden úder. Samot­né dílo pulzu­je v dané frekven­ci a je vytvořeno sumářem pix­elů v pros­toru. Jed­ná se o síť  19 x 19 bodů, čímž vytváří struk­tu­ru 361...

Le Noche Triste

Jakub Bugri

Portrét aztécké dívky upřeně kouka­jící na divá­ka v list­natém poros­tu, v němž se pos­tup­ně ztrácí. Dív­ka má výraz­nou zla­tou čelenku s tyrkysový­mi prvky, něko­lik pierc­ingů, náušnic, náhrdel­níků, pár čer­vených per a děrovanou ochranu hrud­níku. V pozadí na lis­tech můžeme vidět i hmyz. Dílo pojed­nává o tajem­né aztecké...

In process

Olivie Dvořáková

TVŮRČÍ PROCESY IL MAGNIFICA Inspirací umělecké tvor­by Il Mag­nifi­ca jsou prožitky z jeho hlubokých med­i­tací, které své­mu pub­liku zprostřed­kovává svý­mi obrazy. Vrchol­nou rovi­nou jsou jeho zcela unikát­ní formy obrazů na betonové stěně, kde pod jeho ruka­ma netradičním pro­ce­sem vzniká jedinečná fotografická...

Apotheosis

Jiří David

Nejprve se objeví první foto s Muchovým barevným obrazem, násle­du­je pro­l­nutí, jak sto­jím před velk­ou bílou plo­chou, násle­du­je zoom pouze na tuto bílou, čis­tou plochu (plát­no) a pak násle­du­je sled 34 fotografií, které se pos­tup­ně cca po třech vteřinách začí­na­jí “vrstvit” na...