Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komen­tář, můžete povolit uložení jmé­na, e‑mailové adresy a webové stránky do cook­ies. Tím­to způ­sobem se snažíme zvýšit váš kom­fort, když budete psát nový komen­tář už pak neb­udete muset tyto úda­je znovu vyplňo­vat. Tyto soubo­ry cook­ies budou mít živ­ot­nost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přih­lašo­vací stránku, nas­tavíme dočas­né cook­ies pro ověření, zda váš prohlížeč při­jímá soubo­ry cook­ies. Ten­to sou­bor cook­ies neob­sahu­je žád­ná osob­ní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přih­lašování vám nas­tavíme také něko­lik souborů cook­ies pro uložení vašich přih­lašo­vacích úda­jů a pro nas­tavení zobrazení obra­zovky. Přih­lašo­vací soubo­ry cook­ies mají živ­ot­nost dva dny a cook­ies pro nas­tavení zobrazení mají živ­ot­nost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapam­a­to­vat si mě“, vaše přih­lášení bude trvat dva týd­ny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přih­lašo­vací cook­ies budou odstraněny.

Pokud upravu­jete nebo pub­liku­jete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cook­ie. Ten­to cook­ie neob­sahu­je žád­ná osob­ní data a jednoduše označu­je ID příspěvku, který jste právě uprav­ili. Jeho plat­nost vyprší po 1 dni.